خرید پوشاک ترکیهnotice

جداول استاندارد پیچ ومهره دانلود

تامین دلیل میزان خسارت وارد شده در اثر گود
شماره قرار: شماره پرونده: ....... ش ....... شورای حل اختلاف مجتمع ........... استان...

خواهان: آقای .............
خوانده: خانم ................
خواسته: تأمین دلیل مطابق نظریه کارشناس دادگستری در خصوص خسارات وارده به یک ساختمان مسکونی.

به تاریخ 25/5/1389 متقاضی تأمین دلیل حاضر و اظهار داشت وسیله اجرای قرار فراهم است، تقاضای اجرای مفاد آن را دارم. اینجانب مجری قرار به اتفاق آقای .............. کارشناس منتخب دادگاه با راهنمایی متقاضی به محل عزیمت، به کارشناس خطاب شد هویت شما در پرونده محرز است، مقررات کارشناسی و کارشناس خلاف واقع به شما تفهیم می گردد، سوگند یاد کنید حقیقت را بیان نمایید، و جز بدرستی چیزی نگویید. آقای کارشناس اظهار داشت: فهمیدم، ملتزم به راستگویی می شوم و سوگند یاد می کنم حقیقت را بیان نمایم.

نظریه کارشناسی:
موضوع خواسته عبارت از برآورد خسارت وارده به خواهان در اثر انجام عملیات ساخت و ساز آپارتمان توسط خوانده در نشانی: استان... – .......................... می باشد، که حسب بازدید صورت گرفته از محل موردنظر، مشاهده گردید که خوانده در همسایگی جنوبی ملک خواهان مبادرت به انجام عملیات تخریب ملک قدیمی موجود، و اجرای گود برداری برای احداث زیرزمین و نیز برداشت قسمتی از خاک زیر دیوار ملک خواهان به عمق متوسط حدود 20 سانتی متر و ارتفاع حدود 3 متر نموده است، که اجرای ناقص سازه نگهبان به شیوه مهار متقابل برای نگهداری املاک طرفین ملک خوانده نیز کارساز نبوده، و امکان مقابله با تبعات ناشی از گود را فراهم ننموده، و در نتیجه اجرای گود موجب ترک خوردگی دیوارهای ملک خواهان و ایجاد شکاف بین کف و دیوار آن شده است، بنابراین نظر به اینکه این آسیب دیدگی ها تاکنون در طول 13 متر از دیوار و کف های قسمت مغازه تجاری و انباری پشت آن و طبقه همکف در ملک خواهان بوجود آمده، و با توجه به وضعیت کنونی این آسیب دیدگی ها، شرایط و قدمت ملک خواهان، ضرورت ترمیم حفاری زیر دیوار ملک خواهان با مصالح پرکننده مقاوم نظیر بتن مسلح، میزان خسارت مستقیم وارده تا زمان بازدید اینجانب برابر رقم 50.000.000 ريال (معادل پنج میلیون تومان) برآورد و تعیین می گرددمنبع : farshidhashemi [dot] blogfa [dot] com [slash] post-42 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال