خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلودرمان باران عشق

چند شعرزیبا از بیدل دهلوی

 

         دل به دست آن نگارشوخ وشنگ افتاده است             طفل بازيگوش راآتش به چنگ افتاده است

 

         يك جهان كام ازدهان نوخطي دارم طمع                   بخت من درعاشقي بسيارتنگ افتاده است

 

 

                                  

 

         باز وحشي جلوه اي درديده جولان كردورفت              ازغبارم دست برهم سوده سامان كردورفت

 

         نيستم آگه زنقش هستي موهوم خويش                     اينقدردانم كه برآئينه بهتان كردورفت

 

         خاك غارت پرور بنياداين ويرانه ايم                        هركه آمداندكي ماراپريشان كردورفت

 

                     

 

          رنگ پرريخته ي الفت گلزارتوايم                          جسته ايم ازقفس خويش وگرفتارتوايم

 

         خاك ماجوهرهرذره اش آئينه گراست                       درعدم نيزهمان تشنه ي ديدارتوايم

 

        جنس موهوم هوس شيفته ي ارزش نيست                  قيمت ماهمه اين بس كه به بازار توايم

 

        مست كيفيت نازيم ،چه هستي چه عدم                        هركجائيم همان ساغرسرشارتوايم

 

        خرده بربيش وكم ذره نگيردخورشيد                          اي تودركار همه ما همه بيكار توايم

 

 منبع : www [dot] baran7eshgh [dot] blogfa [dot] com [slash] post-4 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال