خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلودکتاب موبایل روانشناسی کودک و خانواده

کاهش اختلال بیش فعالی در دانش آموزان مهدی برزگر بفرویی2

عنوان: بررسي عملكرد دانش‌آموزان پسر دوره ابتدايي مبتلا به اختلال نقص توجه همراه با بيش فعالي بر مقياس هوشي وكسلر براي كودكان و مقايسه آن با عملكرد دانش‌آموزان عادي در منطقه 8 آموزش و پرورش تهران
نام دانشجو: رضائيان، حميد
استاد راهنما: نادري، عزت‌الله                                                                                                                          دانشگاه تربيت معلم تهران
دانشکده: دانشكده علوم تربيتي
رشته تحصيلي: روانشناسي تربيتي
مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد
سال اخذ مدرک: 1372

 

چکیده : به منظور بررسي قابليت‌هاي مقياس هوشي وكسلر كودكان بر روي دانش‌آموزان پسردچار اختلال نقص توجه همراه با پيش‌فعالي ميباشند انجام شده‌است . گروههاي شركت كننده در اين بررسي دو گروه بودند. گروه تجربي شامل 28 پسر دچار اختلال نقص توجه با دامنه‌كلاسي از اول تا پنجم ابتدائي و ميانگين كلاسي 8ˆ2 و گروه كنترل متشكل از كودكان طبيعي با دامنه كلاسي اول تا پنجم ابتدائي و ميانگين كلاسي 96ˆ2 بود. ميانگين هوشبهر گروه تجربي 82ˆ93 و ميانگين هوشبهر گروه كنترل 03ˆ109 ميباشد. تمام آزمودني‌ها از طبقه اقتصادي‌اجتماعي متوسط بودند. براي جمع‌آوري اطلاعات از فرم مصاحبه، چك ليست رفتاري كانريز، چك ليست SNAP و مقياس هوشي وكسلر براي كودكان استفاده شد. متغير مستقل، اختلال نقص توجه همراه با پيش‌فعالي و متغير وابسته نحوه عملكرد آزمودني‌ها در اجراي مقياس هوشي‌وكسلر كودكان بود. به‌منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از تحليل واريانس ، آزمون تي براي گروههاي مستقل و آزمون تي براي گروههاي وابسته استفاده شد. يافته‌هاي اين مطالعه نشان داد كه از مقياس هوشي وكسلر بعنوان ابزاري جهت شناسائي كودكان دچار نقص توجه همراه باپيش فعالي ميتوان استفاده نمود . خرده آزمونهاي حافظه عددي و رمزگرداني تمايز قابل ملاحظه‌اي بين دو گروه كنترل و تجربي قائل شد و اين دو گروه را كاملا از يكديگر تميز داد . بجز اين دو خرده آزمون، عملكرد هر دو گروه در ساير خرده آزمونهاي يكسان و مشابه بود وتفاوت معني‌دار بين آنها مشاهده نشد. در خرده آزمون تكميل تصاوير بين دو گروه تجربي و كنترل تفاوت در سطح 05ˆ0 وجود داشت كه اين يافته با نتايج ساير مطالعات انجام نشده همخوان نمي‌باشد . لازم به تذكر است سطح معني‌دار تعيين شده در اين مطالعه 01ˆ0 ميباشد.همچنين با بكارگيري روش طبقه‌بندي با ناتين در مورد خرده آزمونهاي مقياس وكسلر كودكان به بررسي توانايي‌هاي شناخت كودكان دچارنقص پرداختيم . با استفاده از تحليل واريانس انجام شده، مشخص گرديد كه اين كودكان در توانايي‌هاي زنجيره‌اي دچار ضعف و ناتواني‌هستند، اما در توانايي‌هاي فضايي، كلامي و اكتسابي عملكردي عادي در سطح كودكان گروه كنترل دارند. عملكرد ضعيف در توانايي‌هاي زنجيره‌اي موجب افت شديد هوشبهر كل اين كودكان در مقياس هوشي وكسلر گرديد. اين عامل موجب ميگردد كه بسياري از اين كودكان به‌اشتباه عقب مانده ذهني قلمداد شوند و به مراكز كودكان استثنائي ارجاع شوند. به منظور اينكه تخميني صحيح‌تر و مناسب‌تر از هوشبهر كلي اين كودكان بدست آوريم از طريق روش " به نسبت كردن " نمرات عامل زنجيره‌اي را از محاسبه حذف كرده و به جاي آن ميانگين سه‌عامل كلامي، فضائي و اكتسابي رامحاسبه و به جاي نمره عامل زنجيره‌اي قرارداديم . با انجام اين روش تاثير عامل ضعف تمركز و توجه را از بين برديم و نتيجه بدست آمده نشان داد كه هوشبهر كودكان دچار نقص توجه با هوشبهر كودكان عادي تفاوت معني‌دار ندارد.

Ø عنوان: بررسي اثر داروهاي متيل فنيديت و ضدافسردگي هاي سه حلقه اي دردرمان اختلال كمبود توجه / بيش فعالي
نام دانشجو: بابايي، ليلا

استاد راهنما: شاكري، جلال

استاد مشاور: صادقي، خيرالله

دانشکده: دانشكده پزشكي

رشته تحصيلي: پزشكي

چکيده: ‏ADHD‎‏ شايعترين اختلال روانشناختي كودكان سنين مدرسه است . ضرورت درمان ‏ADHD‎‏ با ريسك بالاي غفلت و قصور ، حوادث و سو مصرف مواد مشخص مي شود. داروها مي توانند اثرات مفيدي در ‏ADHD‎‏ داشته باشند . تاثير و بي خطر بودن داروهاي محرك روان در درمان ‏ADHD‎‏ مكررا اثبات شده ، اما هنوز داروها محرك روان به دليل عوارض جانبي نياز به دوزهاي چندگانه و پتانسيل سو مصرف بعنوان درمان ناكامل در ‏ADHD‎‏ باقي مانده اند.در نتيجه ساير كلاسهاي دارويي بعنوان جانشين هاي احتمالي محركهاي مورد مطالعه قرار مي گيرند . در اين مطالعه قصد بر اين است كه اثر داروهاي متيل فنيديت ( يك محرك) و ايمي پرامين يا نورتريپتيلين ( ضدافسردگي هاي سه حلقه اي ‏TcAs‎‏) را در درمان ‏ADHD‎‏و عوارض دارويي دو نوع درمان را مورد بررسي و مقايسه قرار دهيم.

Ø عنوان: بررسي عوامل مساعد كننده اختلال كمبود توجه توام با بيش فعالي در كودكان دبستاني مدارس دولتي شهر اراك در سال 75-1374
نام دانشجو: بياتي، اكرم
استاد راهنما: شهرياري، طلعت

چکيده: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي - تحليلي (مورد - شاهدي) بوده كه به منظور ‏‎"‎‏بررسي عوامل مساعد كننده اختلال كمبود توجه توام با پيش فعالي در كودكان دبستاني شهر اراك‏‎"‎‏ در مدارس دولتي آموزش و پرورش شهر اراك انجام شده است.هدف كلي اين پژوهش، ‏‎"‎‏تعيين عوامل مساعد كننده اختلال كمبود توجه توام با بيش فعالي‏‎"‎‏ است و سه فرضيه پژوهش شامل: ‏‎"‎‏1- عوامل فردي در ايجاد اختلال كمبود توجه توام با بيش فعالي در كودكان دبستاني تاثير دارند‏‎"‎‏، ‏‎"‎‏2- عوامل خانوادگي در ايجاد اختلال كمبود توجه توام با بيش فعالي دركودكان دبستان تاثير دارند‏‎"‎‏، ‏‎"‎‏3- عوامل اجتماعي - اقتصادي در ايجاد اختلال كبود توجه توام با بيش فعالي در كودكان دبستاني تاثير دارند‏‎"‎‏، بوده است، نتايج پژوهش نشان داد كه بيشتر كودكان دچار اختلال در رده سني 12-10 سال قرار دارند و تعداد پسران دچار اختلال (9/54 درصد) بيشتر از دختران دچار اختلال (1/45 درصد) مي باشند و بين دو گروه از نظروزن هنگام تولد تفاوت معني دار آماري وجود داشته و بيشترين درصد فراواني واحدهاي مورد پژوهش در گروه مورد در رده تحصيلي سوم دبستان بوده و بين اختلال و رتبه توليد (فرزند اول بودن)، ارتباط آماري معني دار وجود دارد، در نتيجه فرضيه اول پژوهش به اثبات رسيد. بين دو گروه مورد مطالعه از نظر عواملي چون تحصيلات پدر (05/0‏P
منبع : amozeshyazd [dot] blogfa [dot] com [slash] post-133 [dot] aspx


ساعت CK طرح رویال