خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود افعال دو قسمتی فرانسه

گروه بندي افعال فرانسه
افعال در زبان فرانسه به ۳ گروه اصلی تقسیم می شوند :

فعل های گروه اول ( 1er group )
فعل هايي هستند كه انتهاي آنها به er- ختم می شود ( Les Verbes en -er )
مانند aimer ( دوست داشتن ) يا regarder ( نگاه كردن )
در این زمینه این مطلب را نیز ببینید : افعال گروه اول er Verb-

فعل هاي گروه دوم ( 2em group )
فعل هايي هستند كه انتهاي آنها به ir- ختم می شود ( Les Verbes en -ir )
مانند finir ( تمام کردن ) یا choisir ( انتخاب کردن )
نکته : لازم است بدانیم که تمام فعل هایی که به ir- ختم می شوند متعلق به این گروه نیستند
در این زمینه این مطلب را نیز ببینید : افعال گروه دوم ir Verb-

فعل های گروه سوم یا افعال بی قاعده ( 3em group يا Irregular Verbs )
فعل هایی که به هيچكدام از دو گروه بالا تعلق نگيرند در اين گروه جاي مي گيرند . صرف فعل هاي اين گروه تقريبا از قانون ثابتي پيروي نمي كند
مانند avoir ( داشتن ) یا être ( بودن )
در این زمینه این مطلب را نیز ببینید : افعال گروه سوم Irregular Verbs

فعل های دوضمیره ( Pronominal Verbs )
فعل هایی هستند که با یک ضمیر انعکاسی همراه می باشند . به عبارت ساده تر فاعل و مفعول این افعال از یک جنس هستند . افعال دو ضمیره به سه گروه اصلی تقسیم می شوند : انعکاسی , دوطرفه و مجهول .  برخی از فعل ها پس از این که دوضمیره می شوند , به طور کلی تغییر معنی پیدا می کنند . 
در این زمینه این مطلب را نیز ببینید : افعال دو ضمیره Pronominal Verbsمنبع : le-francais [dot] blogfa [dot] com [slash] post-2 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال