خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود بانوی شرقی فرشید امین

:. آهنگ بانوی شرقی .: ××× :. خواننده فرشید امین .:

Overto

{دو ر دو – سی دو سی :} لا سی لا – سل لا سل – فا – ر – می

 : A{دو دو می ر دو – سی سی ر دو سی :} لا لا دو سی لا – سل سل سی لا سل – فا – ر – می

 B: می لا لا سل لا  - سل لا سی – سل فا می – {می می لا لا سل لا – سل لا سی – سل فا می} 2 مرتبه – می می لا لا سل لا – سل لا سی – سل فا می – می ر می

 

Vocal

می فا سل – لا لا لا – لا سی لا سل – لا لا لا – دو سی لا سل – لا لا لا – فا فا سل فا می – 2 مرتبه

دو  لا – دو سی – لا دو دو سی – سی سل سی لا – فا فا سل فا می – 2 مرتبه

 

A و B

 

می سی سی – سی سی لا سل – دو دو دو – ر ر دو سی – دو دو دو – دو دو  - دو ر می – سی ر ر – دو سی لا – لا لا لا سی سی سل فا – لا لا لا سی سی سل فا – لا سی دو – ر ر دو می

دو  لا – دو سی – لا دو دو سی – سی سل سی لا – فا فا سل فا می – 2 مرتبه

 

B

 

سی دو  سی – سی سی دو سی – سی سی دو ر – دو سی دو لا – ل اسی لا – لا لا سی لا – لا سی دو رر دو سی  2 مرتبه

{می فا سل – لا لا لا – دو سی لا سل – لا لا لا : } دو سی لا سل – لا لا لا فا فا سل فا می

دو  لا – دو سی – لا دو دو سی – سی سل سی لا – فا فا سل فا می – 2 مرتبه

 

B

 

Overto

لا سی سی – لا سی سی – لا سی ر دو ر دو سی لا سی – لا سی لا – سل لا سل – فا سل – لا سل فا – سل فا می 2 مرتبه

 

B

 

 

 

آکورد ها

 

C – B – Am – Dm – Em - Gمنبع : noteirooni [dot] blogfa [dot] com [slash] post-5 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال