خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود جزوه زمین شناسی ساختمانی الیاسی

ضرایب کارشناسی ارشد زمین شناسی (کلیه رشته ها)
 

الف) معرفی برخی از منابع احتمالی آزمون کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی

1.منابع زبان عمومی و تخصصی :

زبان عمومی    انتشارات دانشگاه پیام نور

زبان تخصصی  انتشارات دانشگاه پیام نور

مرتضی پیروز انتشارات آدنا PHESICAL GEOLOGY

2.منابع رسوب شناسی :

رسوب شناسی دکتر موسوی حرمی انتشارات آستان قدس رضوی

رسوب شناسی دکتر احمد معتمد    انتشارات دانشگاه تهران

3.منابع زمین شناسی نفت :

زمین شناسی  نفت دکتر سحابی  انتشارات دانشگاه تهران

زمین شناسی  نفت دکتر رضایی   انتشارات دانشگاه تهران

: منابع زمین شناسی ایران.4

زمین شناسی ایران دکتر درویش زاده  انتشارات دانشگاه تربیت معلم

زمین شناسی ایران دکتر آقا نباتی         انتشارات سازمان زمین شناسی

زمین شناسی ایران دکتر خسرو تهرانی  انتشارات دانشگاه تهران

5.منابع ژئو شیمی :

ژئو شیمی دکتر فرید مر انتشارات دانشگاه شیراز

6.منابع دیرینه شناسی :

دیرینه شناسی دکتر خسرو تهرانی  انتشارات دانشگاه تهران

دیرینه شناسی علی بابا چهر زادی    انتشارات دانشگاه پیام نور

7. منابع چینه شناسی :

چینه شناسی دکتر خسرو تهرانی       انتشارات دانشگاه تهران

چینه شناسی دکتر شمیرانی (جزوه)   دانشگاه شهید بهشتی

8.منابع آب های زیر زمینی :

آب های زیر زمینی دکتر صداقت                             انتشارات دانشگاه پیام نور

آب های زیر زمینی مک ورتر - کی سواناوا (ترجمه) انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

9.منابع زمین شناسی مهندسی :

زمین شناسی مهندسی دکتر معماریان             انتشارات دانشگاه تهران

زمین شناسی مهندسی دکتر بهنیار-طباطبایی   انتشارات دانشگاه تهران

10.منابع زمین شناسی اقتصادی :

زمین شناسی اقتصادی دکتر فرید مر      انتشارات دانشگاه شیراز

زمین شناسی اقتصادی دکتر کریم پور     انتشارات دانشگاه مشهد

زمین شناسی اقتصادی دکتر یعقوب پور   انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

: منابع پترولوژی و سنگ شناسی 11.

سنگ شناسی رسوبی دکتر سحابی                         انتشارات دانشگاه تهران

سنگ شناسی رسوبی موريس. اي .تاکر (ترجمه )  انتشارات دانشگاه تهران

سنگ شناسی دگرگونی دکتر درویش زاده             انتشارات دانشگاه پیام نور

سنگ شناسی آذرین زرعیان.سرابی.درویش زاده  انتشارات دانشگاه تهران

سنگ شناسی آذرین دکتر معین وزیری                  انتشارات دانشگاه تربیت معلم

پترولوژی (پترولوژی تجربی) دکتر درویش زاده    انتشارات دانشگاه تهران

: منابع زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک 12.

زمین شناسی ساختمانی دکتر الیاسی (جزوه)  دانشگاه تهران

زمین شناسی ساختمانی دکتر پور کرمانی        انتشارات علوی

زمین شناسی ساختمانی دکتر علوی                 انتشارات سازمان زمین شناسی

زمین شناسی ساختمانی دکتر حسن مدنی        انتشارات جهاد دانشگاهی

 

ب) دروس امتحانی و ضرایب گرایش های مختلف رشته زمین شناسی در آزمون کارشناسی ارشد :

 

دروس امتحانی برای کنکور ورودی کارشناسی ارشد :

۱- زبان عمومی و زبان تخصصی  ۲-سنگ شناسی (آذرین ـ رسوبی ـ دگرگونی ) و پترولوژی ۳- زمین شناسی ایران  ۴-زمین شناسی ساختمانی   ۵-چینه شناسی  ۶-زمین شناسی اقتصادی۷-زمین شناسی نفت ۸- ژئوشیمی ۹-رسوب شناسی ۱۰-دیرینه شناسی (ماکرو ومیکرو فسیل )۱۱-آب های زیر زمینی ۱۲-زمین شناسی مهندسی

  

۱-    پترولوژی                                                 (2- 3-1-2-0-0-0-2-0-0-0-0)

۲-    اقتصادی                                                  (2-2-1-0-0-3-0-2-0-0-0-0)

۳-    تکتونیک                                                  (2-1-2-3-2-0-0-0-0-0-0-0)

۴-    آبشناسی                                                  (2-2-1-2-0-0-0-0-0-0-3-0)

۵-    چینه شناسی و فسیل شناسی                 (2-2-1-0-2-0-0-0-0-3-0-0)

۶-    رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی    (2-3-1-0-2-0-0-0-2-0-0-0)

۷-    نفت                                                          (2-0-1-0-2-0-3-0-2-0-0-0)

۸-    مهندسی                                                    (2-2-1-2-0-0-0-0-0-0-0-3)

۹-    زیست محیطی                                           (2-0-0-0-0-2-0-3-2-0-1-0)

۱۰-  ژئو شیمی                                                 (2-2-1-0-0-2-0-3-0-0-0-0)

 

 

ج) ظرفیت پذیرش گرایش های مختلف رشته زمین شناسی در آزمون کارشناسی ارشد سال 1386 :

 

1. "دوره روزانه":

1.1- زمين شناسي –پترولوژي :

دانشگاه اصفهان                     7 نفر

دانشگاه بوعلي سينا-همدان   2 نفر

دانشگاه تبريز                         6 نفر

دانشگاه تهران                        5 نفر

دانشگاه زنجان                        4 نفر

دانشگاه شهيدباهنركرمان        3 نفر

دانشگاه شهيدبهشتي               5 نفر

دانشگاه صنعتي شاهرود          3 نفر

پژوهشكده علوم زمين             5 نغر

1.2 - زمين شناسي- ژئوشيمي :

دانشگاه سيستان وبلوچستان    4 نفر

1.3 - زمين شناسي اقتصادي:

دانشگاه تبريز                           3 نفر

دانشگاه تربيت مدرس              5 نفر

دانشگاه تهران                          3 نفر

دانشگاه سيستان وبلوچستان    3 نفر

دانشگاه شهيدباهنركرمان         2 نفر

دانشگاه شهيدبهشتي                5 نفر

دانشگاه شيراز                         8 نفر

دانشگاه فردوسي مشهد            3 نفر

پژوهشكده علوم زمين              5 نفر

1.4 - زمين شناسي تكتونيك :

دانشگاه بيرجند                        3 نفر

دانشگاه تربيت مدرس              5 نفر

دانشگاه سيستان وبلوچستان     3 نفر

دانشگاه شهيدبهشتي                5 نفر

دانشگاه شيراز                         4 نفر

دانشگاه علوم پايه دامغان        2 نفر

پژوهشكده علوم زمين             5 نفر

1.5 - زمين شناسي -آبشناسي (ئيدروژئولوژي):

دانشگاه تبريز                         3 نفر

دانشگاه تربيت معلم تهران      5 نفر

دانشگاه سيستان وبلوچستان   3 نفر

دانشگاه شهيدبهشتي               5 نفر

دانشگاه شهيدچمران اهواز     6 نفر

دانشگاه شيراز                       6 نفر

دانشگاه صنعتي شاهرود         3 نفر

1.6 - زمين شناسي -چينه شناسي وفسيل شناسي :

دانشگاه اصفهان                     8 نفر

دانشگاه تهران                        3 نفر

دانشگاه شهيدباهنركرمان       2 نفر

دانشگاه شهيدبهشتي              5 نفر

دانشگاه علوم پايه دامغان      2 نفر

دانشگاه فردوسي مشهد          5 نفر

پژوهشكده علوم زمين            5 نفر

1.7 - زمين شناسي -رسوب شناسي وسنگ شناسي رسوبي :

دانشگاه بوعلي سينا-همدان    3 نفر

دانشگاه تهران                         3 نفر

دانشگاه شهيدبهشتي               5 نفر

دانشگاه فردوسي مشهد           4 نفر

1.8 - زمين شناسي-نفت :

دانشگاه شهيدچمران اهواز      4 نفر

1.9 - زمين شناسي-مهندسي :

دانشگاه اصفهان                      4 نفر

دانشگاه بوعلي سينا-همدان    3 نفر

دانشگاه تربيت مدرس             6 نفر

دانشگاه فردوسي مشهد           4 نفر

1.10- زمين شناسي -زيست محيطي :

دانشگاه شهيدباهنركرمان        3 نفر

دانشگاه صنعتي شاهرود          3 نفر

 

2."دوره شبانه ":

2.1- زمين شناسي –پترولوژي :

دانشگاه اصفهان                      3 نفر

دانشگاه بوعلي سينا-همدان    2 نفر

دانشگاه تبريز                          3 نفر

دانشگاه تهران                          4 نفر

دانشگاه زنجان                          4 نفر

دانشگاه شهيدباهنركرمان         3 نفر

دانشگاه صنعتي شاهرود           2 نفر

2.2 - زمين شناسي- ژئوشيمي :

دانشگاه سيستان وبلوچستان  4 نفر

2.3 - زمين شناسي اقتصادي :

دانشگاه تبريز                           1 نفر

دانشگاه تهران                          3 نفر

دانشگاه سيستان وبلوچستان     3 نفر

دانشگاه شهيدباهنركرمان         1 نفر

دانشگاه فردوسي مشهد            2 نفر

2.4 - زمين شناسي تكتونيك :

دانشگاه بيرجند                        1 نفر

دانشگاه سيستان وبلوچستان     3 نفر

دانشگاه علوم پايه دامغان         1 نفر

2.5 - زمين شناسي -آبشناسي (ئيدروژئولوژي) :

دانشگاه تبريز                            1 نفر

دانشگاه سيستان وبلوچستان      3 نفر

دانشگاه صنعتي شاهرود             2 نفر

2.6 - زمين شناسي -چينه شناسي وفسيل شناسي :

دانشگاه اصفهان                    4 نفر

دانشگاه تهران                       3 نفر

دانشگاه شهيدباهنركرمان      1 نفر

دانشگاه تربیت معلم             6 نفر

دانشگاه علوم پايه دامغان     2 نفر

دانشگاه فردوسي مشهد         3 نفر

2.7 - زمين شناسي -رسوب شناسي وسنگ شناسي رسوبي :

دانشگاه بوعلي سينا-همدان     3 نفر

دانشگاه تربیت معلم                 6 نفر

دانشگاه تهران                          3 نفر

دانشگاه فردوسي مشهد            2 نفر

2.9 - زمين شناسي-مهندسي :

دانشگاه اصفهان                      1 نفر

دانشگاه بوعلي سينا-همدان    3 نفر

دانشگاه فردوسي مشهد           2 نفر

2.10- زمين شناسي -زيست محيطي :

دانشگاه شهيدباهنركرمان        3 نفر

دانشگاه صنعتي شاهرود          2 نفر

 

3 ."دوره هاي پیام نور" :

3.1 - زمين شناسي اقتصادي :

دانشگاه پيام نورمركزتبريز        20 نفر

دانشگاه پيام نورمركزتهران        20 نفر

3.2 - زمين شناسي -چينه شناسي وفسيل شناسي :

دانشگاه پيام نورمركزبيرجند      20 نفر

دانشگاه پيام نورمركزشيراز       20 نفر

 

د) دانشگاه آزاد اسلامی :

زمین شناسی - پترولوژی (جمعا ۳۱ نفر) :

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

دانشگاه آزاد واحد تهران علوم و تحقیقات

دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

دانشگاه آزاد واحد شاهرود

زمین شناسی - اقتصادی (جمعا ۱۱۶ نفر) :

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

دانشگاه آزاد واحد تهران علوم و تحقیقات

دانشگاه آزاد واحد خرم آباد

دانشگاه آزاد واحد لاهیجان

دانشگاه آزاد واحد شیراز

زمین شناسی - نفت(جمعا ۴۵ نفر)  :

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

زمین شناسی - سنگ رسوبی و رسوب شناسی(جمعا ۱۰۸ نفر)  :

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال 

دانشگاه آزاد واحد تهران علوم و تحقیقات

دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

دانشگاه آزاد واحد شاهرود

زمین شناسی - تکتونیک (جمعا ۷۱ نفر) :

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

دانشگاه آزاد واحد تهران علوم  و تحقیقات

دانشگاه آزاد واحد شاهرود

دانشگاه آزاد واحد شیراز

زمین شناسی - چینه و فسیل شناسی (جمعا ۶۱ نفر) :

دانشگاه آزاد واحد آشتیان

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

دانشگاه آزاد واحد تهران علوم و تحقیقات

دانشگاه آزاد واحد خرم آباد

دانشگاه آزاد واحد شیراز

دانشگاه آزاد واحد مشهد

زمین شناسی - مهندسی(جمعا ۴۴ نفر)  :

دانشگاه آزاد واحد تهران علوم و تحقیقات

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

زمین شناسی - آب(جمعا ۲۴نفر)  :

دانشگاه آزاد واحد تهران علوم و تحقیقاتمنبع : tetis [dot] blogfa [dot] com [slash] post-329 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال