خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود رایگان واسان نمونه سوالات کارافرینی کاردانش

نمونه سوالات الگوریتم

 

 الگوریتمی بنویسید که یک عدد به واحد میلی متر دریافت کرده ، معین کند چندمتر و چند سانتی متر و چند میلی متر است. 

الگوریتمی بنویسید که طول و عرض یک مستطیل را دریافت کرده ، محیط و مساحت مستطیل را محاسبه کند.

الگوریتمی بنویسید که دو متغیر عددی A,B را دریافت کرده ، سپس محتوای آنها را با هم تعویض کند. الگوریتمی بنویسید که سه متغیر A,B,C را دریافت کرده سپس A را در B وB را در C و سپس C را در A قرار دهد الگوریتمی بنویسید که عددی را دریافت کرده و معین کند زوج است یا فرد الگوریتمی بنویسید که شماره یک روز و شماره یک ماه از سال را دریافت کرده ، معین کند چند روز از سال می گذرد
(مثال: اگر تاریخ 2/3 وارد شد عدد 64 نمایش داده شود.) الگوریتمی بنویسید که شماره یک روز از سال را دریافت کرده ، تاریخ روز را معین کند.(مثال:اگر 64 وارد شد نمایش دهد 2/3) الگوریتمی بنویسید که تمام اعداد زوج دو رقمی را چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که عددی را دریافت کرده مقسوم علیه های آن را چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که عددی را دریافت کرده و معین کند اول است یا خیر. الگوریتمی بنویسید که دو عدد را دریافت کرده ، کوچکترین مضرب مشترک و بزرگترین مقسوم علیه مشترک آنها را چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که نام و نام خانوادگی و نمره 3 درس 10 دانش آموز را دریافت کرده آنها را در یک آرایه ذخیره کند سپس معدل هر دانش آموز را به همراه مشخصات نفر اول کلاس چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که 10 عدد صحیح را دریافت کرده ، در یک آرایه قرار دهد سپس آنها را از کوچک به بزرگ مرتب نماید. الگوریتمی بنویسید که فاکتوریل اعداد از 1 تا 10 را محاسبه کرده و نمایش دهد. الگوریتمی بنویسیدکه یک عدد صحیح (n رقمی) را دریافت کرده ، مجموع رقمهای فرد آن را محاسبه و چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که از بین اعداد 3 رقمی آنهایی را که رقم یکان فرد- دهگان زوج و صدگان بخشپذیر بر 5 دارند را چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که ابتدا 10، نام و نام خانوادگی را دریافت کرده در یک آرایه ذخیره کند سپس یک نام خانوادگی  را دریافت کرده و در آرایه جستجو کند اگر وجود داشت معین کند چندمین نفر است و اگر وجود نداشت پیغام مناسب صادر کند. الگوریتمی بنویسید که عددی را بر حسب ثانیه دریافت کرده تعیین کند چند ساعت ،چند دقیقه، و چند ثانیه است. الگوریتمی بنویسید که عددی را بر حسب روز دریافت  کرده تعیین کند چند سال،چند ماه ،چند هفته و چند روز است الگوریتمی بنویسید که شعاع دایره را دریافت کند ، مساحت و محیط دایره را بدست آورد. الگوریتمی بنویسید که عددی را دریافت کند ، تعیین کند مثبت است یا منفی. الگوریتمی بنویسید که نمره دانش آموزی را دریافت کند اگر مجاز است تعیین کند قبول است یا مردود. الگوریتمی بنویسیدکه عددی را دریافت کند  تعیین کند یک رقمی - دورقمی یا سه رقمی به بالا است. الگوریتمی بنویسید که عدد N را دریافت کرده اعداد یک تا N را چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که عدد N را دریافت کرده اعداد زوج N تا 1 را از بزرگ به کوچک چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که اعداد AوB را دریافت کرده اعداد فرد بین Aو B را چاپ کند الگوریتمی بنویسید که اعداد AوB را دریافت کرده تعیین کند عدد بزرگ به عدد کوچک بخشپذیر هست یا خیر. الگوریتمی بنویسید که عدد A را دریافت کرده تعداد ارقام آن را چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که عدد A را دریافت کرده مجموع ارقام آن را چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که عدد A را دریافت کرده معکوس آن را چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که 10 عدد دریافت کرده تعیین کند هر کدام زوج است یا فرد. الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده از یک تا آن عدد را چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده اعداد فرد بین یک تا آن عدد را از بزرگ به کوچک چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که 10 نمره یک دانش آموز را دریافت کند مجموع و میانگین آنها را چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده مجموع مقسوم علیه های آن را چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده  تعیین کند اول است یا خیر. الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرد فاکتوریل آنرا محاسبه کند. الگوریتمی بنویسید که 10 عدد از سری فیبوناچی را چاپ کند. (34-21-13-8-5-3-2-1-1-0) الگوریتمی بنویسید یک جدول ضرب 10*10 را چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که N عدد صحیح دریافت کرده بزرگترین و کوچکترین عدد را یافته و چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که یک عدد اعشاری دریافت کرده قسمت صحیح آن را چاپ کند. (بدون استفاده از تابع) الگوریتمی بنویسید که 2 عدد را دریافت کند ، مجموع آنها را بدست آورده و نمایش دهد. الگوریتمی بنویسید که ارتفاع و قاعده ی یک مثلث را دریافت کرده مساحت آن را چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که قطر دایره ای را دریافت کرده مساحت و محیط دایره را چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که دو عدد دریافت کند ، سپس مقدار آنها را جابجا کند بدون استفاده از متغیر کمکی. الگوریتمی بنویسید که دو عدد دریافت کرده عددبزرگ تر را چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که سه عدد دریافت کرده عددبزرگ تر را چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که عددی دریافت کرده اگر مثبت باشد آن را به توان دو برساند و اگر منفی باشد به توان سه برساند. الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده تعیین کند عدد وارد شده بر سه بخشپذیر هست یا خیر. الگوریتمی بنویسید که حقوق کارمندی را دریافت کرده اگر کمتر از 200000  باشد 2% اگر بین  200000 تا  400000 باشد 3% و اگر بیشتر از 400000 باشد  5% مالیات ازآن کم کند و نتیجه را چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که ضرائب یک معادله درجه دو را دریافت کرده و ریشه های معادله را چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که سن شخصی را بر حسب روز دریافت کرده تعیین کند چندسال و چندماه و چند هفته و چند روز دارد. الگوریتمی بنویسید که تاریخ تولد شخصی را دریافت کند تعیین کند که تا پایان سال 88 چند هفته از عمر او گذشته است. الگوریتمی بنویسید که دو عدد دریافت کرده تعیین کند عدد بزرگتر به عدد کوچکتر بخش پذیر است یا خیر. الگوریتمی بنویسید که سه عدد را دریافت کند تعیین کند این سه عدد می توانند یک مثلث ایجاد کنند یا خیر. الگوریتمی بنویسید که طول سه ضلع مثلث را دریافت کند تعیین کند که چه نوع مثلثی است. الگوریتمی بنویسید که عددی در مبنای 10 دریافت کرده آن را به مبنای 2 تبدیل کند. الگوریتمی بنویسید که عددی در مبنای 10 دریافت کرده آن را به مبنای 4 تبدیل کند. الگوریتمی بنویسید که عددی در مبنای 10 دریافت کرده آن را به مبنای 8 تبدیل کند. الگوریتمی بنویسید که عددی در مبنای 10 دریافت کرده آن را به مبنای 16 تبدیل کند. الگوریتمی بنویسید که عددی در مبنای 2 دریافت کرده آن را به مبنای 10 تبدیل کند. الگوریتمی بنویسید که عددی در مبنای 4 دریافت کرده آن را به مبنای 10 تبدیل کند. الگوریتمی بنویسید که عددی در مبنای 8 دریافت کرده آن را به مبنای 10 تبدیل کند. الگوریتمی بنویسید که عددی در مبنای 16 دریافت کرده آن را به مبنای 10 تبدیل کند. الگوریتمی بنویسید که هر بار عددی دریافت کرده و شمارش کند با ورود عدد صفر یا منفی برنامه خاتمه یابد. الگوریتمی بنویسید که هر بار عددی دریافت کند تا زمانی که صفر وارد شود در پایان بزرگترین عدد وارد شده را چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که 10 بار دو عدد دریافت کرده (ب م م)و(ک م م) آنهارا چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده ارقام آن را تک تک چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده ، تعیین کند چند رقمی است. الگوریتمی بنویسید که هر بار عددی دریافت کند تا زمانی که صفر وارد شود در پایان تعداد اعداد زوج و مثبت را چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که عددی دریافت کرده معکوس آن را چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که سه عدد را در یافت کرده آنهارا از کوچک به بزرگ چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده تعیین کند  بین 2 و 3 بر کدام یک بخش پذیر است الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده اگر منفی بود تعیین کند که زوج است یا فرد الگوریتمی بنویسید که یک عدد صحیح دریافت کند مجموع ارقام آن را بدست آورده و چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که عددی دریافت کند تعیین کند رقم اول و آخر آن برابر است یا خیر . الگوریتمی بنویسید که ده عدد دریافت کرده در آرایه ذخیره کند و سپس آن را از آخر به اول چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که 10 عدد دریافت کرده در ارایه ذخیره کند و در پایان مجموع ، بزرگترین و کوچک ترین آنها را چاپ کند. الگوریتمی بنویسید که 10 عدد دریافت کرده در آرایه ذخیره کند سپس مجموع اعداد زوج دو رقمی را بدست آورده و چاپ کند . الگوریتمی بنویسید که 10 عدد دریافت کرده در آرایه ذخیره کند ، سپس تعیین کند عدد N چند بار در آرایه تکرار شده است الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده مقسوم علیه های آن را در یک آرایه ذخیره کند الگوریتمی بنویسید که 10 بار 3 عدد را دریافت کند و میانگین آنها را بنویسد الگوریتمی بنویسید که عدد 1 تا 100 را تک تک چاپ کند الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده فاکتوریل آن را حساب کند الگوریتمی بنویسید که ده عدد دریافت کرده مجموع آنها را چاپ کند الگوریتمی بنویسید که دو عدد A و B را دریافت کرده اعداد زوج بین آنها را چاپ کند الگوریتمی بنویسید که عددی بر حسب میلی متر دریافت کند تعیین کند چند متر و چند سانتی متر است الگوریتمی بنویسید که سن شخصی را بر حسب سال دریافت کند تعیین کند چند ماه و چند هفته و چند روز است الگوریتمی بنویسید که عدد صحیح دریافت کرده تعیین کند عدد بزرگ تر دو رقمی است یا یک رقمی الگوریتمی بنویسید که هر بار عددی دریافت کند و با هم جمع کند تا زمانی که مجموع اعداد کمتر از 1000 باشد الگوریتمی بنویسید که ساعت را به فرم ساعت ، دقیقه و ثانیه دریافت کند تعیین کند چند ثانیه از روز گذشته است الگوریتمی بنویسید که برای 10 دانش آموز نمره پنج درس را دریافت کرده و در یک آرایه دو بعدی ذخیره کند سپس مجموع نمرات هر نفر را در یک آرایه ذخیره کند و معدل کل کلاس را چاپ کند الگوریتمی بنویسید که در یک آرایه M*N مجموع سطرها را در یک آرایه و مجموع ستون ها را در آرایه دیگر ذخیره کند الگوریتمی بنویسیدکه عددی مثبت دریافت کرده ، جذر آن را چاپ کند الگوریتمی بنویسید که دو عدد دریافت کرده   ABراچاپ کند الگوریتمی بنویسید که عددی اعشاری دریافت کرده،تعیین کند قسمت صحیح عدد فرد است یا زوج الگوریتمی بنویسید که عددی را به عنوان شماره یکی از فصل های سال دریافت کرده،نام آن فصل را چاپ کند الگوریتمی بنویسید که نمره دانش آموزی را دریافت کند اگر بین 0 تا 8 بود پیغام بسیار بد اگر بین 8 تا11 بود بیغام بد اگر بین 11 تا 16 بود پیغام خوب اگر بین 16 تا 19 بود پیغام بسیار خوب و اگر  20 بود پیغام عالی را چاپ کند.  الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده تمام مقسوم علیه های اول آن را چاپ کند

**************************************************************

سلام بچه ها اینا گلچینی از سوالات الگوریتمه که باید خودتون جواباشو پیدا کنین کسایی که جوابای هر سوال رو نوشتن می تونن برای کمک به بچه های دیگه  جوابا رو بفرستید تا به اسم خودتون در وبلاگ درج بشه در ضمن تو بعضی پستها ی وبلاگ به چند تا سوال پاسخ داده شده

**************************************************************منبع : nkp [dot] blogfa [dot] com [slash] post-26 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال