خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود سوالات ازمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
حقوق مدنی
قانون مدنی در نظم کنونی.....................دکتر ناصر کاتوزیان
خودآموز و راهنمای حقوق مدنی.............دکتر میترا ضرابی
مجموعه آزمون های حقوق مدنی............دکتر میترا ضرابی
کتاب طلایی حقوق مدنی.....................دکتر میترا ضرابی                                                                                                                                                                                                                                     

تجارت

دوره کامل حقوق تجارت...............دکتر ربیعا اسکینی

حودآموز و راهنمای حقوق تجارت..........یوسف پاشایی

مجموعه آزمون های حقوق تجارت..........دکتر سید محسن بهشتیان

کتاب طلایی حقوق تجارت.................ترانه علم پور

قوانین و مقررات حقوق تجارت...............طرح نوین


آیین دادرسی مدنیدوره آیین دادرسی مدنی..................................دکتر عبدالله شمس
خودآموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی................مهرداد افضلی

مجموعه آزمون های آیین دادرسی مدنی................دکتر سید محمد بهشتیان
قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی....................انتشارات طرح نوین
کتاب طلایی آیین دادرسی مدنی.........................مهرداد افضلی


 متون فقه               

مباحث حقوقی شرح لمعه..................دکتر اسدالله لطفی
تحریره الروضه............................امینی و آیتی
متون فقه....................................دکتر حسن فدایی

مجموعه آزمون های متون فقه...........دکتر حسن فدایی

متون حقوقی

Oxford Law
متون حقوقی...............................دکتر میترا ضرابی
متون حقوقی................................فرناز زمان خانی

زبان عمومی...............................ارغوان ادیبی
مجموعه آزمون های متون حقوقی......میترا ضرابی،ارغوان ادیبی

                                                            منبع : fegh-kho [dot] blogfa [dot] com [slash] post-16 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال