خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود فارسی صحیح مسلم

طریقه ساختن قید حالت {گرامر}
طریقه ساختن قید حالت {گرامر}

برای مشاهده بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

قید حالت:برای نشان دادن حالت و چگونگی انجام گرفتن کار مورد استفاده قرار میگیرد.

قید حالت  در جواب سوال  how واقع میشود.

طریقه ساختن  قید حالت:

برای ساختن قید حالت پسوند ly  را به آخر صفت  ساده اضافه میکنیم

slow +ly=slowly                                          careful +ly =carefully

easy + ly = easily                                              rapid +  ly = rapidlyقاعده دیکته :هر گاه کلمه ای به y ختم شود و قبل از y حرف بیصدا باشد با اضافه شدن پسوند ly حرف y به i تبدیل میشود.

بعضی از قیدها بیقا عده  هستند  یعنی  ly نمی گیرند .

good =well           hard = hard                  fast = fast    

محل  قرار گرفتن قید حالت  در جمله

۱.بعد  از  فعل  اصلی

She  drives  carefully.

۲.بعد از فعل  یا  مفعول

قید حالت + مفعول + فعل + فاعل

She   drives  the  car   carefully.

توجه : بعد   از  افعال  ربطی  مثل  am - is  - are - was - were  صفت  بکار  میرود و قید مورد  استفاده  قرار  نمیگیرد 

   

نكات

1 – قید كلمه ای است كه چگونگی انجام شدن فعل را بیان می كند. یا بر زبان و یا مكان خاصی دلالت می كند. شما قبلاً با قیدهای زمان و مكان مانند yesterday(دیروز) و school (مدرسه) آشنا شدید.
همچنین با قیدهای تكرار مانند usually(معمولاً) و never(هرگز) آشنا شده اید. در این درس با قیدهای حالت آشنا می شوید.

2 – با اضافه كردن ly به آخر صفت می توان قید حالت را ساخت. به مثال زیر توجه كنید.
Slow آهسته (صفت)
Slow + ly --> slowly به آهستگی (قید)

Easy آسان (صفت)
Easy + ly --> easily به آسانی (قید)

3 – صفت قبل از اسم می آید و اسم را توصیف می كند.

He is a bad driver.
bad : صفت

قید معمولاً در پایان جمله می آید و چگونگی انجام یافتن فعل را بیان می كند.

He is a drivers badly. ‌او به طور بدی رانندگی می كند
badly : قید

4 – بعضی از صفات برای تبدیل شدن به قید ly نمی گیرند بلكه شكل قیدی آنها با صفت فرق می كند و بایستی كه از حفظ شوند مانند :
(قید)Good --> well(صفت)

5 – شكل قید بعضی از صفات مانند خود صفت است و Ly نمی گیرند.
Fast --> fast
Hard --> hard
به مثال زیر توجه كنید.

He is a hard worker. او كارگر سخت كوشی است
He works hard . او سخت كار می كند    تمرین
1 – در جای خالی كلمات مناسب به كار ببرید.

1. A hard worker works ……………….

پاسخ : hard صحیح است. Hard صفتی است كه ly نمی گیرد

2 – A fast driver drives …………..

پاسخ : fast صحیح است . fast صفتی است كه ly نمی گیرد

3 – A carefull driver drives …………..

پاسخ : carefully صحیح است. با اضافه كردن ly به carfull قید حالت ساخته می شود  


  2- پاسخ صحیح را انتخاب كنید.

 

1- she is doing her homework …….( careless-carefully-carefull)

پاسخ : carefully صحیح است. چون در اینجا به قید حالت نیاز داریم

2 – she is a ……..driver.(slowly- carefully-fast)

پاسخ‌: fast صحیح است چون در اینجا به صفت احتیاج داریم. Fast هم می تواند صفت باشد هم قید

3 – Mina is a …………student . she speaks English. Well (well – good – bad)

پاسخ : good صحیح است چون قبل از اسم احتیاج به صفت داریم كه اسم را توصیف كند.

4 – I am ai fast runner.I run ………( carefull – fast – quick)

پاسخ : fast صحیح است. چون بعد از فعل احتیاج به قید حالت داریم كه چگونگی انجام فعل را بیان كند.

5 – They learn English………….(easy – easily – careful)

پاسخ : easily صحیح است . چون درا ینجا به قید نیاز داریم  
منبع : fajrenglishtown3 [dot] mihanblog [dot] com [slash] post [slash] 24

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال