خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود فرمول مثلثات

فرمول های مهم مثلثات
فرمول های مهم مثلثات برای تبدیل و محاسبه
image

image

image

image

image

image

image

image

image

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(فرمول طلایی)
image

image

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(تبدیل ضرب به جمع)
image

image

image

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(تبدیل جمع به ضرب)
image

image

image

image

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسبت های مثلثاتی بر حسب      image
image

image

image

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرمول کاشانی که در هر مثلثی صدق می‌کند
image

منبع : phymath [dot] blogfa [dot] com [slash] post-48 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال