خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود مجانی سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز

نمونه سوالات آزمون استخدامي شرکت ملی گاز ایران

نمونه سوالات آزمون استخدامي شرکت هاي گاز استاني / ارديبهشت 86

 

سوالات عمومي کارداني

سوالات عمومي کارشناسي

سوالات تخصصي مقطع کارشناسي ايمني وبازرسي فني:166365
سوالات تخصصي مقطع کارشناسي برق الکترونيک:126350
سوالات تخصصي مقطع کارشناسي کامپيوتر (سخت افزار):126682
سوالات تخصصي مقطع کارشناسي صنايع :97709
سوالات تخصصي مقطع کارشناسي کامپيوتر (نرم افزار):104083
سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مهندسي عمران عمران :324245
سوالات تخصصي مقطع کارشناسي حسابداري:75990
سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مديريت بازرگاني:113982
سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مديريت دولتي:115762
سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مديريت صنعتي:126417
سوالات تخصصي مقطع کارشناسي عمران عمران:324245
سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مکانيک گرايش حرارت سيالا و طراحي جامدات :1114120
سوالات تخصصي مقطع کارشناسي شيمي گرايش گاز پالايش طراحي فرآيند ها پتروشيمي:312232
سوالات عمومي مقطع کارشناسي (کليه رشته ها):156160
سوالات تخصصي مقطع کارشناسي ارشد شيمي گرايش محيط زيست:164674
سوالات تخصصي مقطع کارشناسي ارشد عمران گرايش محيط زيست:163285
سوالات عمومي مقطع کارشناسي ارشد:135381
سوالات تخصصي مقطع کارداني صنايع گرايش ايمني صنعتي:151379
سوالات تخصصي مقطع کارداني کامپيوتر گرايش نرم افزار:539438
سوالات تخصصي مقطع کارداني :662354
سوالات تخصصي مقطع کارداني اداري - امور دولتي - مديريت دولتي:103390
سوالات تخصصي مقطع کارداني بازرگاني:115252
سوالات تخصصي مقطع کارداني حسابداري:93201
سوالات تخصصي مقطع کارداني شيمي گرايش کاربردي پالايش پتروشيمي صنايع شيميائي:295039
سوالات عمومي مقطع کارداني:153457
سوالات تخصصي مقطع کارشناسي حقوق قضائي:161726 ---------------------------------------------------------------------------------------

نمونه سئوالات آزمون استخدامي شركت ملي گاز ايران در مقاطع كارداني، كارشناسي و بالاتر مناطق عمليات انتقال گاز سال1385

سئوالات عمومي مقطع كارداني كليه رشته ها:1002978
سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته برق الكترونيك:1132949
سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته برق قدرت:2859736
سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته بازرگاني:887594
سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته هاي اداري و مديريت دولتي:956066
سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته مكانيك:1248579
سئوالات عمومي مقطع كارشناسي و بالاتر كليه رشته ها:1112326
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته برق الكترونيك:1716820
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته برق قدرت:3762949
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته كامپيوتر نرم افزار:1293646
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته ايمني و بازرسي فني:925748
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مكانيك:1515926
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته عمران:3510144
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته صنايع كليه گرايشها:1307038
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته شيمي كليه گرايشها:2656280
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته حسابداري:1184809
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته حقوق:1072923
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مديريت بازرگاني:1146775
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مديريت دولتي:1255800
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مديريت صنعتي:3101343

-----------------------------------------------------------------------------------------

نمونه سئوالات آزمون استخدامي شركت ملي گاز ايران در مقاطع كارداني، كارشناسي و بالاتر شركتهاي پالايشي سال1385

 

سئوالات عمومي مقطع كارداني كليه رشته ها:288702
سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته عمران:372128
سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته شيمي/صنايع شيميايي:517060
سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته مكانيك:502434
سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته برق الكترونيك:474605
سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته كامپيوتر:397459
سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته حسابداري:556155
سئوالات عمومي مقطع كارشناسي كليه رشته ها:332368
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مكانيك سيالات:660768
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته برق قدرت:745700
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته برق الكترونيك:746946
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته حسابداري:441656
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته صنايع:718294
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته شيمي:560671
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته كامپيوتر گرايش نرم افزار:502414
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته كامپيوتر گرايش سخت افزار:745235
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مديريت دولتي:428383
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مديريت صنعتي:506583
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مديريت بازرگاني:392112
سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مهندسي ايمني و بازرسي فني:395639منبع : pars1 [dot] blogfa [dot] com [slash] post-282 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال