خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود مقاله پیرامون نمودار گانت چارت

مقاله (کنترل پروژه)

کنترل پروژه

بسمه تعالی


با توجه  به اینکه هر مدیر کارآمدی جهت ارتقا و توانمندی در کار نیازمند مهارت و تجربه مدیریتی می باشد بر آن شدیم تا مختصری پیرامون مبحث کنترل پروژه توضیحاتی ارائه نماییم. می توان از یک نظریه جهت انجام کلیه موارد مدیریتی در زندگی جامعه ایده گرفت.     

                     

-    تعریف پروژه

  پروژه، مجموعه ای از فعالیتهای برنامه ریزی شده، هماهنگ و مرتبط با یکدیگر است که به منظور دستیابی به اهدافی خاص و مشخص، با بودجه ایی معین و طی زمانی مقرر، طراحی شده اند.

   پروژه، جستجوی هدفی است در زمان و با هزینه مطلوب و مشخص با ترکیب 3 فرآیند طراحی، اجرا و کنترل.

   پروژه به مجموعه تلاشها و فعالیتهای موقتی و هدفدار جهت ایجاد یک محصول یا ارائه خدمتی معین اطلاق می شود.


   ساختار معمول یک پروژه اجرایی

                               -  عنوان و مشخصات کلی

                               -  خلاصه پروژه

                               -  مقدمه

                               -   بیان مسئله (شواهد و مدارکی دال بر نیاز موجود برای اجرای پروژه)

                               -   شرح اهداف، فرایند اجرایی، رویکردها، برنامه عملیاتی، جدول زمانی

                               -   بودجه

                               -   پیگیری و پایداری پروژه

                                     (پیش بینی اینکه پس از پایان کمک های مالی،برنامه چگونه ادامه می یابد؟)

                               -   پیوست ها(معرفی مجریان، ارائه گزارش ها و تجربه های قبلی) 

 

 -  آشنایی با برخی مفاهیم

    مدیریت پروژه : هنر انجام بهینه پروژه  و بکارگیری دانش و مهارت و روشهای لازم جهت اجرای فعالیتها به منظور رفع نیازهای پروژه از طریق فرآیندهای آغازین، برنامه ریزی، اجرایی، کنترلی و اختتامی است.

   کنترل و برنامه ریزی پروژه : تکنیکهای برنامه ریزی و کنترل بهینه مجموعه ایی از فعالیتها از نظر زمانی، منابع و هزینه می باشند که به منظور دستیابی به هدف خاصی انجام می شوند.


ارتباط فرآيندهاي برنامه‌ريزي و كنترل پروژه

فرآیند برنامه ریزی پروژهاجرا           فرآیند کنترل پروژه 


-  مکانیزم های سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه

           1- نظرات و آرای خبرگان

           2- تکنیک های برنامه ریزی

           3- نرم افزارهای برنامه ریزی


-  مکانیزم های سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه

 1- نظرات و آرای خبرگان

دانش و تجربه يكي از عوامل مهم در برنامه ريزي انجام يك پروژه مي باشد.

عدم وجود مستندات معتبر و همچنين تنوع در عوامل تاثيرگذار در پروژه ها موجب شده است تا عامل تجربه نقش مهمي در كاهش ريسك پروژه ها و كاهش انحراف از برنامه تدوين شده پروژه ايفا كند.

در يك سيستم برنامه ريزي و كنترل پروژه لازم است تا از نظر افراد داراي تجربه و متخصص استفاده شود.

 

  2- تكنيك هاي برنامه ريزي

معروف ترين روش هاي علمي در برنامه ريزي پروژه ها عبارتند از:

       الف•   نمودار گانت (Gant Chart ) 

       ب•   روش مسير بحراني (CPM ) 

       ج•   تكنيك ارزيابي و بازنگري پروژه (PERT )

       د•   تكنيك گرافيكي ارزيابي و بازنگري (GERT )

 

          الف-   نمودار گانت (Gant Chart)

           تكنيك برنامه ريزي گانت كه توسط هنري گانت و فردريك تيلور در اوايل قرن بيستم ابداع شد يكي از روش هاي قديمي و كارآمد است كه در آن از ميله هاي افقي براي نمايش طول زمان فعاليت ها استفاده مي شود.

در روش سنتي گانت فقط عنوان، زمان شروع، مدت زمان انجام و زمان خاتمه فعاليت ترسيم مي شد. اما امروزه و مخصوصاً با توسعه فرهنگ كامپيوتر ارتباط بين فعاليت ها نيز در گانت چارت نمايش داده مي شود.

 

         ب-  روش مسير بحراني (CPM )

         در پي كشف كاستي هايي در روش گانت، دانشمندان روش ديگري که به عنوان Critical Path Method شناخته مي شود را ابداع كردند.

از جمله خصوصيات ويژه اين روش به اين نكته مي توان اشاره كرد كه در اين روش مدت زمان انجام پروژه از جمع مدت زمان فعاليت هايي كه در مسير بحراني قرار دارند بدست مي آيد. امروزه از اين روش در نرم افزارهاي كامپيوتري براي تعيين مدت زمان انجام پروژه استفاده مي شود.

 

         ج-  تكنيك ارزيابي و بازنگري پروژه

          Project Evaluation & Review Technique      PERT                

          روش ارزياب و بازنگري برنامه در سال 1958 ابداع شد. اساس اين روش بر انجام به موقع فعاليت هاي كليدي كه بر انجام مطلوب پروژه تاثير گذار هستند استوار است. و برای حالاتی است که زمان فعالیتها احتمالی هستند. امروزه در نرم افزارهاي كنترل پروژه استفاده فراواني دارد.

 

         د-  تكنيك ارزيابي و بازنگري گرافيكي

 Graphical Evaluation & Review Technique     GERT             

          اگر در يك پروژه انجام برخي فعاليت ها احتمالي باشد آنگاه مي توان از روش ارزيابي و بازنگري گرافيكي نیز استفاده كرد. در اين روش، فعاليت هايي كه انجام آنها قطعي است داراي احتمال%100 مي باشند.

 

3 -   نرم افزارهاي برنامه ريزي

     به جهت حجم بالاي اطلاعات مربوط به فعاليت هاي برنامه ريزي و كنترل پروژه و همچنين پيچيدگي ارتباط بين آنها، در سال هاي اخير از نرم افزارهاي كامپيوتري در بعد وسيعي استفاده شده است.

     برخي نرم افزارهاي موجود در برنامه ريزي پروژه ها عبارتند از:

1.  MSP

2.  P3.1 Primavera  Project  Planner

3.  P3e Primavera Enterprise

4.  Primavera Expedition

5.  Time Line6 (TL6)

6.  Project Scheduler

7.  ARTMEMIS

 

 نرجس بابایی عضو گروه مشاوران جوان مرکز امور زنان وخانوادهمنبع : www [dot] javanan313 [dot] blogfa [dot] com [slash] post-9 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال