خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود نمونه سوال اکسل

نمونه سوال اکسل

6- حاصل محاسبه 2 + 3 * 5   در یک سلول چیست ؟

1) 17               2) 25               3) 7                                4)  21

7- اگر یک عدد در یک سلول بطور کامل جا نگیرد کدام خطای زیر ظاهر می شود ؟

1) # VALUE!                    2) # # #                      3) # DIV/0 !                           4)  # REF !

8- برای اینکه در یک محاسبه یک عملگر با الویت پایین تر زودتر از یک عملگر با الویت بالاتر اجرا شود از کدام علامت در فرمول محاسبه         می شود ؟

1) $                                  2) =                3) ؟                                4)  پرانتز

9- در آدرس دهی سلولها از علامت ( : ) برای محدوده کدام سلولها استفاده می شود ؟

1) یک سلول                      2) سلولهای غیر مجاور هم     3) سلولهای مجاور هم               4)  سلولهای کار برگ بصورت ناپیوسته

10- کدام گزینه آدرس دهی کاملاً مطلق می باشد ؟

1) A1                                       2)$A1                 3) A$1                           4)  $A$1

11- در کدام گزینه صفرهای بیهوده پس از اعشار نمایش داده نمی شود ؟

1) GENERAL                   2)COMMA             3) CURRENCY                     4) COMMA   و CURRENCY

12- کدام کلید عمل تکثیر را برای ویژگی AUTO FILL به طرف پایین انجام می دهد ؟

1) CTRL+A                   2)CTRL + D             3) CTRL+R                            4)  CTRL + T

13- در هنگام استفاده از ابزار CHART WIZARD در مرحله اول کدام انتخاب انجام می شود ؟

1) CHART TYPE            2)CHART OPTION        3) CHART LOCATION                4)  DATA SERIES

14- ناحیه ای که طرح اصلی نمودار در آن قرار دارد و حاوی برچسبهای محورهای نموداری است ؟

1) CHART TYPE                  2)CHART OPTION        3) PLOT AREA                               4)  CHART AREA

15- کدام تابع میانگین و معدل اعداد درون سلولها را محاسبه می کند ؟

1) SUM                                      2)AVERAGE            3) MAX         4)  MIN

16- برای وارد نمودن عنوان برای نمودار و محورها از کدام گزینه استفاده می شود ؟

1) CHART TYPE            2)CHART LOCATION      3) CHART OPTION                     4)  DATA SERIES

17- در هنگام ذخیره سازی با قالب CSV یک فایل به چه صورت ذخیره می شود ؟

1) یک قالب متنی است که داده ها را با علامت TAB  از یکدیگر جدا می کند

2) یک قالب متنی است که داده ها را با علامت کاما ( ویرگول ) از یکدیگر جدا می کند

3) یک قالب متنی است که داده ها را با علامت نقطه از یکدیگر جدا می کند

4)  یک قالب وب می باشد

18- برای درج یک نماد ویژه در یک سلول کدام گزینه زیر انتخاب می شود ؟

1) باید از محیط WORD نمادها را به محیط EXCEL کپی کنیم      2) از منوی FORMAT > SYMBOL را بر می گزینیم

3) انتخاب گزینه SYMBOL  از منوی INSERT  را بر می گزینیم      4)  تحت هیچ شرایطی نمی توان نماد ویژه را در EXCEL درج نمود

19- سایبان چه زمانی خانه های EXCEL را احاطه می کند ؟

1) زمانیکه بخواهیم خانه ها را AUTO FILL  کنیم                        2) زمانیکه خانه های انتخاب شده را بداخل کلیپ بورد کپی یا برش بزنیم

3) زمانیکه سلولهای EXCEL  را انتخاب کنیم                4)  زمانیکه سلولها را حذف می کنیم

20- در هنگام چاپ کدام گزینه در ارتباط با ENTIRE WORK BOOK صحیح است ؟

1) چاپ کل کار برگ جاری                                           2) چاپ قسمت انتخاب شده

3) چاپ کاربرگهایی از کار پوشه جاری که خالی نباشند              4)  چاپ چند صفحه از کاربرگ

21- به فایلی گفته می شود که حاوی چند کاربرگ باشد ؟

1) سلول                                     2) کارپوشه                3) سطر                          4)  ستون

22- هر کاربرگ حاوی چند سطر است ؟

1) 256                                       2)  3               3) 65536               4)  65535

23- اعداد درون یک سلول چه ترازی دارند ؟

1) چپ چین                        2) راست چین                3) وسط چین                          4)  تراز از دو طرف

24- کار پوشه ها در محیط EXCEL با چه پسوندی ذخیره می شود ؟

1) .DOC                                     2).XSL                3) .ELS                    4)  .XLS 

25- به ورودی های یک محاسبه که منجر به تولید نتایج می گردد ؟

1) خانه محاسبه شده                   2) فرمول                  3) آرگومان                        4)  عملگر

26- اگر A1=5  و A2=10 باشد حاصل محاسبه A1+A2 / 2 چیست ؟

1) 10                                 2) 5/7              3) 7                                4)  5

27- این پیغام خطا زمانی ظاهر می شود که در فرمول موجود از مرجع یک خانه حذف شده استفاده شده است ؟

1) #VALUE!                     2)#REF!               3) #DIV/0               4)  ###

28- اگر در تابع SUM آدرس سلولی ذکر شود که حاوی متن باشد کدام عمل انجام می شود ؟

1) پیغام خطا ظاهر می شود                                     2) نمی توان در این تابع آدرس سلول حاوی متون وارد نمود

3) از خانه های حاوی متن صرف نظر می کند                         4)  در این تابع فقط عدد وارد می شود و نمی توان آدرس سلول وارد نمود

29- کلید CTRL برای انتخاب کدام سلولها کاربرد دارد ؟

1) سلولهای مجاور هم                   2) سلولهای غیرمجاور هم       3) فقط یک سلول               4)  کلیه سلولها

30- کدام یک از گزینه ها یک آدرس کاملاً نسبی است ؟

1) A1                                       2)$A1                 3) A$1                           4)  $A$1

31- کدام سبک نماد پولی را کنار عدد در یک سلول ظاهر می کند ؟

1) COMMA                      2)CURRENCY          3) PERCENT                         4)  GENERAL

32- کلید CTRL + D عمل AUTO FILL تکثیر را در کدام جهت انجام می دهد ؟

1) پایین                    2) بالا                    3) چپ                             4)  راست

33- انتخاب نوع نمودار (CHART TYPE) در کدام مرحله از ترسیم CHART انجام می شود ؟

1) مرحله اول                                2) مرحله دوم              3) مرحله سوم                    4)  مرحله چهارم

34- به ناحیه ای که طرح اصلی نمودار می باشد و شامل محورهای نمودار نیز می باشد گفته می شود ؟

1) CHART AREA     2)PLOT AREA          3) CHART TYPE            4)  CHART OPTION

35- کدام نمودار شبیه نمودار ستونی است که به پهلو خوابیده باشد ؟

1) نمودار دایره ای                   2) نمودار خطی              3) نمودار رادار               4)  نمودار میله ای

36- پسوند .XLT در محیط EXCEL مربوط به کدام قالب است ؟

1) متنی                                     2) وب               3) الگوها                                  4)  نسخه های قبلی EXCEL

37- در هنگام مرتب سازی کدام گزینه داده ها را بصورت نزولی مرتب می کند ؟

1) ASCENDING                              2)SORT BY             3) HEADER                           4)  DESCENDING

38- کدام گزینه در نمودار باعث می شود که مقادیر بر روی ستونها قرار گیرد ؟

1) SHOW LABEL           2)SHOW PERCENT       3) SHOW VALUE          4)  SHOW

39- هر کاربرگ حاوی چند ستون است ؟

1) 65536                                     2) 256               3) 3                                4)  محدودیتی ندارد


40- کدام جمله صحیح نیست ؟

1) از تقاطع یک سطر و ستون یک سلول ایجاد می شود                           2) در هر لحظه فقط یک سلول فعال می باشد

3) هر سلول دارای یک مرجع یا آدرس می باشد             4)  تعداد سطرهای یک کاربرگ 65535  می باشد

41- کدام اطلاعات درون یک سلول راست چین می باشد ؟

1) اعداد                                    2) متن                      3) تصاویر                            4)  نمودار

42- کدام کلید باعث ویرایش یک سلول می شود ؟

1) F3                                 2) F4               3) F5                              4)  F2

43- فرمولها در یک سلول با چه علامتی شروع می شوند ؟

1)  ؟                                       2)  $               3)  =                             4)  +

44- کدام گزینه میانگین 2 سلول A1  و A2  را محاسبه می کند ؟

1) A1+A2/2                      2) (A1+A2)/2           3) A1+(A2/2)                         4)  A1+A2\2

45- اگر در یک سلول پیغام خطای # # #  ظاهر شود کدام خطا رخ داده است ؟

1) فرمول موجود حاوی تقسیم یکعدد بر صفر است                         2) فرمول موجود از مرجع یک خانه حذف شده استفاده شده است

3) پهنای یکعدد بزرگتر از پهنای خانه باشد                           4)  فرمول موجود به جای عدد حاوی متون می باشد

46- اگر در یک فرمول از مرجع یک خانه خالی استفاده شود در محاسبه فرمول آن سلول چه عددی در نظر گرفته می شود ؟

1) یک                                       2) صفر                    3) پیغام خطا می دهد          4)  100

47- در هنگام استفاده کردن از توابع برای آدرس دهی خانه های مجاور هم از کدام علامت بین آدرس اول و آدرس آخر استفاده می شود ؟

1) +                                 2)  $               3) :                                4)  ;

48- در هنگام آدرس دهی مطلق از کدام علامت استفاده می شود ؟

1) +                                 2) $                3) :                                4)  ;

49- فرمت عددی پیش فرض که در EXCEL مورد استفاده قرار می گیرد چیست ؟

1) PERCENT                   2) COMMA           3) CURRENCY                     4)  GENERAL

50- کدام کلید در ویژگی AUTO FILL عمل تکثیر به سمت راست را انجام می دهد ؟

1) CTRL+D                      2) CTRL+R            3) CTRL+T                            4)  CTRL+A

51- در کدام نمودار می توان نسبت مقدار هر آیتم به مقدار کل آیتم ها را نشان می دهد ؟

1) نمودار میله ای                      2) نمودار ستونی            3) نمودار دایره ای                       4)  نمودار خطی

52- کدام تابع مجموع اعداد درون سلولها را محاسبه می کند ؟

1) AVERAGE                  2) SUM                    3) CHART TYPE            4)  IF

53- در EXCEL از کدام علامت جهت جدا کننده هزارها استفاده می کند ؟

1) .              2) ;                 3)  /                                4)  , 

54- از کدام ابزار جهت ترسیم نمودار استفاده می شود ؟

1) CHART WIZARD     2) CHART LOCATION   3) CHART OPTION       4)  CHART SOURCE

55- به فرآیند وارد نمودن یک فایل متنی به محیط EXCEL گفته می شود ؟

1) TEXT                            2) CSV                    3) TEXT EXPORT          4)  TEXT IMPORT

56- الگوها با چه پسوندی در EXCEL ذخیره می شوند ؟

1) .XLS                                      2) .XLT                    3) .HTM                 4)  .TXT

57- در کدام نوع آدرس دهی در EXCEL می باشد که پس از کپی آن سلول ، آدرسها نیز تغییر می کنند ؟

1) آدرس دهی مطلق                      2) آدرس مرجع              3) آدرس دهی نسبی                 4)  آدرس سلول

58- هر کاربرگ حاوی ................... ستون و هر کار پوشه حاوی ................... کاربرگ است .

1) 256 و 256                                 2) 256 و 65536             3) 3 و 256                           4)  65536  و 65536

59- نام اولین ستون کاربرگ ................ و نام آخرین ستون .............. نام دارد .

1) A  و 1                                        2)    A  و IV                3) 1 و A               4)  AA و IV

60- حاصل محاسبه (2+3)*5 چیست ؟

1) 10                                  2) 25               3) 17                              4)  13

61- پیغام خطای #REF! چه زمانی رخ می دهد ؟

1) زمانیکه در محاسبه تقسیم بر صفر داشته باشیم                           2) پهنای یکعدد بزرگتر از پهنای خانه باشد

3) فرمول موجود به جای عدد حاوی متن باشد                        4)  فرمول موجود از مرجع یک خانه حذف شده استفاده شده است

62- برای وارد کردن کدام گزینه ، در یک سلول با علامت = شروع می شود ؟

1) متون                                            2) اعداد                  3) فرمول                     4)  تصاویر

63- کلید CTRL + R عمل AUTO FILL تکثیر را در کدام جهت انجام می دهد ؟

1) پایین                                         2) بالا                    3) چپ                             4)  راست

64- تابع =SUM(A1 : A5) چندین سلول را با یکدیگر جمع می کند ؟

1) 1                                    2) 2                3) 5                              4)  6  

65- در کادر FORMAT CELL کدام زبانه امکان چرخش متون درون سلولها را فراهم می کند ؟

1) NUMBER                    2) FONT                    3) ALIGNMENT           4)  PATTERN

66- در کادر SORT کدام گزینه نتیجه را بصورت صعودی مرتب می کند ؟

1) ASCENDING              2)DESCENDING          3) THEN BY                          4)  SORT

67- سبک کاما کدام عمل زیر را برای اعداد انجام می دهد ؟

1) حذف صفرهای بیهوده           2) قرار دادن واحد پول در کنار اعداد  3) جدا کردن هزارها                    4)  نمایش درصد کنار اعداد

68- کدام گزینه محل قرار گیری چارت را تعیین می کند ؟

1) CHART TYPE            2)CHART OPTION      3) CHART DATA             4)  CHART LOCATION

69- الگوها در محیط EXCEL با چه پسوندی ذخیره می شوند ؟

1) .XLS                                              2).XLT                3) .XSL                   4)  .XTL

70- موجودیتی که از یک آیتم اندازه گیری شده به همراه مقدار اندازه گیری شده تشکیل شده است ؟

1) AUTO FILL                                 2) نقطه داده              3) سری داده                     4)  ناحیه نمودارمنبع : motahary01 [dot] blogfa [dot] com [slash] post-165 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال