خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود نمونه سوال درس علوم تجربی پایه اول راهنمایی

نمونه سوال علوم تجربی سال اول راهنمایی

نام :.................................

نام خانوادگی:..................

شماره کارت :................

باسمه تعالی

امتحانات خرداد ماه پایه اول

                                    صفحه :1

 

محل مهر آموزشگاه

 

 

زمان پاسخگویی  70  دقیقه

 

کلاس :                     نام دبیر:

 

نام درس:   علوم تجربی تعداد سئوالات: 20

 

تاریخ امتحان:   12   /  3/ 1386

ساعت شروع :  1 ظهر

شکست چیزی نیست بجز دست کشیدن از تلاش

  

نمره عملی:

 

 

 

 

 


مصحح اول:

نام:

نام خانوادگی:

نمره با عدد:

نمره با حروف :

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصحح  اعتراضات:

نام:

نام خانوادگی:

نمره با عدد:

نمره با حروف :

امضاء

 

1- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) اولین ماده غذایی که در برگ ساخته می شود ................. نام دارد.

ب) به اجتماع میکروب را ................ گویند.

ج) به مجموعه تغییراتی که جانوران از حالت تخم تا تبدیل شدن به جانور بالغ طی می کند ................ گفته می شود

د) به مواد ریز و درشتی که رود با خود حمل می کند را .............. گویند.

_______________________________________________________________________

2- جدول زیر را با کلمات ( کم – متوسط – زیاد ) کامل کنید.

 

حالت ماده

جنبش ذرات

ربایش ذرات

جامد

کم

 

مایع

 

 

گاز

 

کم

_______________________________________________________________________

3-به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف) چه گازی بیشترین درصد هوای خشک را تشکیل می دهد؟

ب) بزرگترین گروه کیسه تنان چه نام دارد؟

ج) نوزاد قورباغه با چه تنفس می کند؟

د) کدام گروه ازباکتریها برای کارهای کشاورزی مناسب هستند؟

_______________________________________________________________________

4- شکل مقابل را تفسیر کنید؟

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

5- کلمات زیر را تعریف کنید؟

الف) تصعید :

 

ب) آلودگی:

 

ج) هاگ :

 

د) ویروس :

 

 

بارم

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

75/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

6- دو وظیفه اصلی ریشه را بنویسید

 

____________________________________________________________________________

7- جدول زیر را کامل کنید.

نوع محلول

مثال

حل شونده

حلال

 

نفت در بنزین

 

 

گاز در مایع

 

 

آب

____________________________________________________________________________

8- ستون (الف) را به ستون (ب) مربوط به آن وصل کنید.

 (ب)                                                                                      (الف)

انرژی الکتریکی به مکانیکی                                              باطری خورشیدی

انرژی نورانی به الکتریکی                                                موتور اتومبیل

انرژی شیمیایی به مکانیکی                                              پنکه

____________________________________________________________________________

9- گاهی در اماکن پر جمعیت به بیماری میکروبی مبتلا می شویم ، به نظر شما علت چیست؟

 

____________________________________________________________________________

10- آب چشمه های معمولی را با آب چشمه های گرم مقایسه کنید؟

 

____________________________________________________________________________

11- اتومبیلی مسافت 240  کیلومتری را در مدت زمان 4  ساعت طی می کند. سرعت این اتومبیل چندکیلومتر در ساعت است؟

        ( نوشتن فرمول الزامی است)

 

___________________________________________________________________________

12- در شکل زیر با ذکر دلیل  برگ تک لپه و دو لپه را مشخص کنید ؟

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

13- هریک از جانداران زیر به کدام گروه از بی مهره ها تعلق دارند؟

  الف) توتیا (                   )   ،                ب) شقایق دریایی (                     )       ،                ج) عنکبوت (                      )

__________________________________________________________________

14- آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد  گازها نیز بر اثر گرما منبسط می شوند؟

15- فلش های  1   و  2   به ترتیب درشکل مقابل چه نیروهایی را نشان می دهند؟                                     1

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

5/0

 

 

 

 

25/1

 

 

 

 

 

 

75/0

 

 

 

 

 

5/0

 

 

 

5/0

 

 

 

75/0

 

 

 

 

 

75/0

 

 

 

 

75/0

 

 

 

نام :.................................

نام خانوادگی:..................

شماره کارت :................

باسمه تعالی

امتحانات خرداد ماه پایه اول

                                    صفحه :3

 

محل مهر آموزشگاه

 

 

زمان پاسخگویی  70  دقیقه

 

کلاس :                     نام دبیر:

 

نام درس:   علوم تجربی تعداد سئوالات: 20

 

تاریخ امتحان:   12   /  3/ 1386

ساعت شروع :  1 ظهر

شکست چیزی نیست بجز دست کشیدن از تلاش

  

 

 


مصحح اول:

نام:

نام خانوادگی:

نمره با عدد:

نمره با حروف :

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصحح  اعتراضات:

نام:

نام خانوادگی:

نمره با عدد:

نمره با حروف :

امضاء

 

6- اهمیت گل برای گیاه مربوط به کدام یک از فعالیت های حیاتی است؟

الف) غذای سالم                        ب) رشد                       ج) تنفس                د) تولید مثل

______________________________________________________________________

17-جملات صحیح و غلط را مشخص کنید.                                                       صحیح                  غلط

الف) سرد کردن آب تا دمای زیر 4 درجه سانتیگراد باعث انبساط آن می شود.                         

ب) موادی مانند قلع و سرب ، ذوب خمیری می شوند.                                                     

ج) مولکول شکر ترکیبی از اتم های کربن و اکسیژن و هیدروژن است.                                 

د) برای اندازه گیری وزن اجسام از ترازوی دو کفه ایی استفاده می شود.                                

_______________________________________________________________________

18- موج چگونه باعث تخریب ساحل می شود؟ توضیح دهید.

 

 

 

 

19- رامین در یک طبقه بندی کرم خاکی ومار آبی را دریک گروه قرار داده است. آیا بنظر شما این

       طبقه بندی درست ؟ چرا؟

 

 

 

______________________________________________________________________

20- علی توپی را از نقطه A  در سراشیبی رها می کند. توپ موقعیت های 1 و 2 و3 و4 را می گیرد . در نقطه

         3  متوقف می شود.

 الف) این توپ در کدام نقطه حداکثر مقدار پتانسیل را دارد؟

 

ب) این توپ در کدام نقطه حداقل مقدار پتانسیل را دارد؟

 

ج) پس از مدتی این توپ می ایستد و علی فکر می کند

    انرژی توپ ازبین رفته است. نظر شما چیست؟

 

 منبع : olum85 [dot] blogfa [dot] com [slash] post-30 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال