خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود نمونه سوال ریاضی اول راهنمایی

نمونه سوال تستی از پایه اول راهنمایی
-    مجموعه { 91 و 51 و 2 و 1 } دارای چند عدد اول است؟

الف) 3                 ب) 2                    ج) 4           د) 1

2- به جای      چه رقمی قرار دهیم تا عدد سه رقمی 0    3  بر 3 و 4  بخش پذیر باشد.

الف) صفر             ب) 6           ج) صفر و 6             د) 9

3-    محیط مربعی به ضلع 16 سانتی متر با محیط یک مستطیل مساوی است. اگر عرض مستطیل 4 سانتیمتر باشد، طول مستطیل چند سانتی متر است؟

الف) 14 سانتیمتر      ب) 56 سانتیمتر       ج) 7 سانتیمتر   د) 28 سانتیمتر

4-    اگر دو عدد اول باشند، کوچکترین مضرب مشترک آنها برابر است با:

الف) یک        ب) عدد بزرگتر      ج) عدد کوچکتر     د) حاصلضرب دو عدد

5-  از  راهی که 30 کیلومتر است پیموده ایم. چند کیلومتر باقی مانده است؟

الف) 75 کیلومتر     ب) 45 کیلومتر    ج) 18 کیلومتر      د) 30 کیلومتر

6-    حاصل عبارت (4-4²)×3-43 برابر است با:

الف) صفر      ب) 31         ج) 7               د) 480

7- چهار برابر عدد 25 برابر است با:

الف) 27        ب) 85         ج) 820            د) 29

8- مجموع دو عدد اول 33 می باشد آن دو عدد کدامند؟

الف) 1 ، 32     ب) 3 ، 30         ج) 2 ، 31        د) 5 ، 26

9- ب.ب.م دو عدد 72 و 28 چند است؟

الف) 4       ب) 3           ج) 12               د) 16

10- حاصل عبارت  بصورت یک عدد تواندار کدام است؟

الف)       ب)           ج)              د)

11- کدامیک از تساویهای زیر صحیح است؟

الف)     ب)     ج)         د)

12- عکس شخصی به ابعاد 6 و 4 سانتیمتر می باشد. اگر نقاشی بخواهد این عکس را روی تابلویی به شکل مستطیل به عرض 36 سانتی متر بکشد، طول مستطیل چقدر باید باشد؟

الف) 64        ب) 72            ج) 48           د) 54

13-  ظرفی آب دارد، اگر 4 لیتر آب به آن اضافه کنیم ظرف پر می شود. گنجایش ظرف چند لیتر است؟

الف)      ب)           ج) 12            د) 6

14- دو عدد داریم، یکی x و دیگری 18 . ب.ب.م آنها 3 و ک.م.م آنها 90 است. عدد x کدام است؟

الف) 15    ب) 0 6       ج) 45     د) هر عددی که بر 2 و 3 بخشپذیر است.

15- چند عدد دو رقمی می توان نوشت که رقم یکان آن عدد اول و رقم دهگان آن مضرب طبیعی 3 باشد؟

الف) 6        ب) 10          ج) 12            د) 8

16)   گنجایش ظرفی 120 سی سی است.  گنجایش ظرف چقدر است؟

الف) 200   ب) 180         ج) 240        د) 360

17- بجای آنکه عددی را بر 5/0 تقسیم، می توانیم آن عدد را:

الف) در ضرب کنیم. ب) در 2 ضرب کنیم. ج) بر 2 تقسیم کنیم.                   د) بر 5 تقسیم کنیم.

18- ساده ترین صورت کسر  کدام است؟

الف)        ب)          ج)          د) 1

19- 10% پولی را خرج کردیم، 45 تومان باقی ماند. تمام پول چقدر بوده است؟

الف) 140      ب) 150       ج) 60            د) 5022-

۲۰کسر مساوی  را بنویسید که  ، تفاضل صورت و مخرج آن 36 باشد؟

الف)                         ب)                           ج)                                     د)

2۱- نسبت مجذور و مکعب معکوس عدد  برابر است با:

الف)    ب)          ج)             د)

2۲- هشتمین مضرب عدد شش، چندمین مضرب عدد چهار می باشد؟

الف) 14     ب) 12                   ج) 13              د) 10منبع : www [dot] riaze123 [dot] blogfa [dot] com [slash] post-29 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال