خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود نمونه فرمهای اداری

فرم تعهد نامه کارآموزان

تاريخ :‌....................................

شماره فرم : IE – FO - 031

 

 

شرکت .................

( تعهد نامه كارآموزان)

ماده 1- متعهد: خانم / آقاي : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرزند : . . . . . . . . . . . . . . . . شماره شناسنامه: . . . . . . . . . . . . . . . . . صادره : . . . . . . . . . . . . . سال تولد: . . . . . . . . . . . . شماره ملي: . . . . . . . . . . . . كدپستي: . . . . . . . . . . . . . . . . ساكن: . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ماده 2- متعهدله: شركت سامانه صنعت و انرژي به نشاني: خيابان دولت – چهار راه قنات – پلاك 262 – طبقه سوم – واحد 11

ماده 3- مورد تعهد:

الف) شركت و حضور در كليه كلاسها و برنامه­هاي آموزشي اعم از علمي، عملي، كاربردي و غيره و تابعيت از نظر مسئولين آموزش و ساير مقررات عمومي شركت مانند عدم غيبت غيرموجه، مراعات مسائل مربوط به حفاظ و ايمني و بهداشت كار، نظم و انضباط كاري و اخلاق حسنه.

ب) حضور و شركت در امتحانات و آزمايشات سنجش علمي و عملي كهبه طور دوره­اي يا مقطعي صورت گيرد.

ج) بستن قرارداد كار با شركت (طبق ضوابط قانون كار) بعد از دوره آموزشي و تعهد خدمت در هر شهرستان و محلي كه شركت تعيين مي‌نمايد به ميزان حداقل . . . . . . . . . سال.

ماده 4- مدت تعهد نامه: مفاد اين تعهدنامه از زمان امضاء و شروع كارآموزي تا طي مدت منتدرج در بند ج ماده 3 اعتبار دارد.

ماده 5- فسخ يا ابطال تعهد نامه: اين تعهدنامه در شرايط ذيل فسخ يا ابطال مي‌گردد.

الف – انجام مورد تعهد

ج – موارد حوادث قهريه يا غيرقابل پيش بيني صدر ماده 30 ق . ك

ب – تراضي با مسئولين شركت

د – از كار افتادگي به نحوي كه نتوان به تعهد عمل نمود.

ماده 6- ضمانت اجراي تعهد نامه:

. . . . . . . . . . . فقره                        9 سفته            9 چك                9 ضمانت اشخاص ثالث به مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . ريال

خواهد بود كه متعهدله مختار است در صورت عدم انجام مورد تعهد نسبت به ضبط با بهره‌برداري از آن به نفع خود اقدام نمايد.

تبصره: تعيين نوع ضمانت و پذيرش آن با شركت است.

ماده 7-  در صورتي كه متعهد به هر يك از تعهدات مندرج در ماده 3 اقدام ننمايد و با كوتاهي و تعلل ورزد و به نظر مسئولين مربوطه شركت تخلف از مفاد اين تعهدنامه تلقي گردد مكلف به جبران خسارات و هزينه هاي مربوطه به تشخيص شركت خواهد بود و در صروت عدم جبران خسارات و ضرر و زيانهاي وارده شركت مختار خواهد بود تا نسبت به برداشت يا بهره برداري از موضوع ماده 6 اقدام نمايد.

ماده 8-  متعهد در خصوص موارد تعهد در ماده 3 تعهد رسمي و محضري مي‌دهد.

اينجانب . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . متن تعهدنامه را خوانده و عمل به آن را قبول داشته و متعهد مي‌گردم.

متعهد

نام و نام خانوادگي

اثر انگشت

 

رونوشت : امور ماليمنبع : sfbm56 [dot] blogfa [dot] com [slash] post-29 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال