خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود پرسشنامه آماری

دانلود پرسشنامه های مرتبط با اعتیاد و کیفیت زندگی

دانلود پرسشنامه ها

پرسشنامه "مقياس شدت اعتياد ASI"

   - دانلود پرسشنامه فارسی
   - دانلود پرسشنامه انگليسی
   - اسلايدهای بخش معرفی ASI، مشكلات طبی و وضيعت شغلی/حمايتی
   - اسلايد های بخش الكل/مواد و وضعيت قانونی

دانلود پرسشنامه " شاخص مصرف مواد افيونیOTI"

   - دانلود پرسشنامه فارسی
   - اسلايد های پرسشنامه فارسی

پرسشنامه "سنجش افسردگی بكBDI "

   - دانلود پرسشنامه فارسی

پرسشنامه "سنجش افسردگی CES "

   - دانلود پرسشنامه انگليسی

پرسشنامه "سنجش افسردگی زونگ ZUNG"

   - دانلود پرسشنامه فارسی

پرسشنامه " ارزيابی كيفيت زندگی WHOQOL"

   - دانلودپرسشنامه فارسی
   - دانلود پرسشنامه انگليسی
   - اسلايدهای پرسشنامه فارسی

پرسشنامه "ارزيابی رفتارهای پرخطر HIV/AIDS"

   - دانلود پرسشنامه فارسیARI
   - دانلود پرسشنامه BBV فارس‍ی
   - اسلايدهای اصول مصاحبه رفتارهای پرخطر
   - اسلايد های پرسشنامه فارسیARI

ابزار "معيارهای شخصی اعتياد DSM-IV/ ICD10/ SDS"

   - اسلايدهای DSM-IV/ ICD10/ SDS

 

آدرس دانلود:

http://incas.tums.ac.ir/pages.php?ID=63منبع : clinicalpsycho [dot] blogfa [dot] com [slash] post-36 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال