خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود پرسشنامه طرح تحقیقاتی

نمونه پرسشنامه یک طرح تحقیقاتی

عنوان تحقیق:

"بررسی  عوامل موثربرافزايش مهارت آموزشياران درجذب و نگهداري سوادآموزان ازدیدگاه آموزشیاران استان مازندران 87-1386"

مجری طرح:  رضا عبادی - محمدرضا بخشی پور -نکا

1-جدول تناظر سوالات اصلی تحقیق با پرسشنامه جهت ارائه به جلسه کمیته ی تخصصی.

-سوالات تحقيق :

1-آيا عوامل فردی درافزايش مهارت آموزشياران جهت جذب و  نگهداري سواداموزان تاثيرگذارند؟(سوال یک الی    17   پرسشنامه)

2-آيا عوامل درون سازماني درافزايش مهارت آموزشياران جهت جذب و نگهداري سواداموزان تاثيرگذارند؟(سوال 18-الی  24  پرسشنامه)

3-آیا عوامل برون سازمانی درافزايش مهارت آموزشياران جهت جذب و نگهداري سواداموزان تاثيرگذارند؟(سوال25 -الی  31  پرسشنامه)

4-سهم هریک از عوامل فوق در افزایش مهارت آموزشیاران تا چه میزانی می باشد؟

5-كشورهاي موفق درسواداموزي يزرگسالان درجهت افزايش مهارت آموزشياران خود چه كارهايي انجام داده اند؟(ازطریق مطالعه کتابخانه ای)

6-نتایج مطالعه اسنادی در داخل کشور درارتباط با موضوع فوق چه می باشد؟

-روش تحقیق :روش زمینه یابی

-معرفی جامعه تحقیق :

- کلیه آموزشیاران نهضت سوادآموزی استان مازندران (800نفرنمونه 260نفر)

تعداد نمونه ها براساس جدول کرجسی –مورگان تعیین شده اند.

  روشهاي تجزيه و تحليل داده ها :

الف - استفاده از آمار توصيفی  :ازجدول ونموداراستفاده خواهد شد.

ب – آمار استنباطي : به منظور تعميم نتايج اين تحقيق به جامعه آماري كل استان  لازم بود از آزمون هاي آماري استفاده گردد ( با توجه به مقياس مورداستفاده) از آزمون مجذور كاي   جهت تائيد  واقعي بودن اختلاف هاي مشاهده شده در فراواني ها و مقايسه نظرات نمونه ها استفاده خواهد شد.

 

 

 

                                        "  به نام خدا "

  همکار.گرامی، سلام؛ پرسشنامه ای که در اختیار شماست ، برای جمع آوری اطلاعاتی در مورد "شناسایی عوامل موثر در افزایش مهارت آموزشیاران نهضت سواد آموزی در جذب ونگهداری سواد آموزان"تهیه شده است . پاسخ صادقانه و از روی حوصله شما موجب می گردد که اطلاعات دقیق تری بدست آید تا ازاین طریق تحولی در زمینه نهضت سواد آموزی بزرگسالان بوجود آید .

ردیف

 نظر شما با هریک ازموارد زیر به عنوان  "عوامل افزایش مهارت آموزشیاران در جذب ونگهداری سواد آموزان" چیست؟

کاملا موافقم

موافقم

کاملامخالفم

مخالفم

 

  1

میزان آشنایی با روش های فعال تدریس آموزش بزرگسالان

 

 

 

 

 2

مهارت در استفاده از رایانه در تدریس

 

 

 

 

 

3

میزان تسلط آموزشیار در بکارگیری اینترنت

 

 

 

 

 4

تشخیص مسائل ومشکلات اجتماعی سوادآموزان

 

 

 

 

5

مهارت درک علل وعوامل شکل دهنده رفتار انسان

 

 

 

 

6

 

نحوه استفاده از تاثیرگفتاروکرداربردیگران

 

 

 

 

7

 

مهارت درک دیگران واحترام به عقاید آنان

 

 

 

 

 

8

داشتن اعتماد به نفس و اعتمادبه دیگران

 

 

 

 

 

9

شناخت آموزشیار از نقاطضعف وقوت خود

 

 

 

 

 

10

مهارت دراستفاده از فعالیت های فوق برنامه در آموزش سوادآموزان

 

 

 

 

 

11

درک انگیزه های افراد وتاثیرگذاری بررفتارآنان

 

 

 

 

12

میزان تاثیر کارورزی درافزایش مهارت آموزشیاران

 

 

 

 

13

تاثیر رشته تحصیلی آموزشیار در مهارت جذب ونگهداری سوادآموزان

 

 

 

 

14

تاثیر آشنایی با روش های نوین تدریس درمهارت جذب ونگهداری سوادآموزان

 

 

 

 

15

مهارت در کلاسداری آموزشیاران

 

 

 

 

16

نقش میزان تحصیلات آموزشیار درافزایش مهارت

 

 

 

 

17

 

 

مهارت توانایی درک انگیزه های افراد و تاثیر گذاری بر آن در جذب ونگهداری سواد آموزان

 

 

 

 

18

برگزاری کلاسهای ضمن خدمت برای آموزشیاران

 

 

 

 

19

آشنانمودن آموزشیاران با الگوی  نوین تدریس

 

 

 

 

20

برگزاری جشنواره ی برتر تدریس در بین آموزشیاران

 

 

 

 

21

 

ردیف

استفاده از تجارب معلمان ابتدایی دارای سابقه در نهضت

نظر شما با هریک ازموارد زیر به عنوان  "عوامل افزایش مهارت آموزشیاران در جذب ونگهداری سواد آموزان" چیست؟

 

کاملا موافقم

 

 

موافقم

 

کاملا

مخالفم

 

 

مخالفم

21

استفاده از تجارب آموزشیاران باتجربه در آموزش بزرگسالان

 

 

 

 

 

22

مهارت آموزشیار در تعیین وقت مناسب کلاس

 

 

 

 

 

23

مهارت آموزشیار درجذب منابع مالی

 

 

 

 

 

24

مهارت آموزشیار در تهیه وتکمیل امکانات آموزشی

 

 

 

 

 

25

مهارت آموزشیار در جذب امکانات محلی 

 

 

 

 

 

26

مهارت آموزشیار در تشکیل کلاس های مهارت های زندگی

 

 

 

 

27

مهارت در بکارگیری ومشارکت سواد آموزان در مسابقات محلی

 

 

 

 

28

مهارت در افزایش تکریم آموزشیاران در محل

 

 

 

 

29

میزان استفاده از امکانات صدا و سیما

 

 

 

 

 

30

مهارت در بکارگیری شوراها ودهیاری هاجهت همکاری با آموزشیار

 

 

 

 

31

مهارت در بکارگیری امکانات محلی در جهت برگزاری اردوهای علمی –مذهبی

 

 

 

 

32

 مهارت درنحوه  استفاده از پایگاه های بسیج

 

 

 

 

33

برگزاری همایش های علمی برای آموزشیاران از سوی سازمان های محلی

 

 

 

 

34

 

مهارت در استفاده از امکانات فیزیکی مدارس در تشکیل کلاس

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

درپایان خواهشمنداست نظرات خود را در زمینه ی" عوامل افزایش مهارت آموزشیاران در جذب ونگهداری سواد آموزان " بیان نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 منبع : iranneka [dot] blogfa [dot] com [slash] post-308 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال