خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود کتاب تعمیر کار چیلر

معرفي مهارت تعمير خودرو سواري درجه 2

رشته تعمير موتور خودرو يكي از محبوبترين رشته هاي شاخه كاردانش مي باشد. علت آن هم شرايط سني هنرآموزان و جاذبه هاي فني اين رشته و همچنين فارغ التحصيلي آسانتر نسبت به ساير رشته ها مي باشد چرا كه در مجموعه هشتم آموزش و پرورش جهت فارغ التحصيلي در اين رشته تنها نيازمند دو مهارت تعميركار اتومبيلهاي بنزيني درجه 2 و دريل كار و اره كار مي باشد. واين در حالي است كه ساير رشته داراي دروس مهارتي بيشتري مي باشند.

جدول عناوين برنامه هاي درسي رشته تعمير مو تور خودرو:

نام ديپلم: تعمير موتور خودرو

كد رشته: 6116

پايه اول: 31 واحد

مهارتي: 20.5 واحد

عمومي: 22 واحد

درس پايه : -

اختياري : 14 واحد

تكميلي 8.5

مجموع:

96 واحد

جدول دروس مهارتي و تكميلي اين رشته به شرح زير مي باشد:

رديف

استاندارد و درس

كد استاندارد

واحد

ساعت

1

تعميركاراتومبيل سواري بنزيني درجه 2

3/2/23/43-88

18.5

720

2

دريل كار و اره كار

3/1/51/33-8

2

66

3

كارآفريني

تكميلي

2

90

4

بهداشت و ايمني كار

تكميلي

2

60

5

قانون كار

تكميلي

1

30

6

كارورزي(3.5 واحدي)

تكميلي

3.5

210

مجموع:

29 واحد

جدول دروس الزامي و عمومي به شرح زير مي باشد:

رديف

نام درس

واحد

پايه

كد

1

دين و زندگي 1

4

اول

5401

2

دين و زندگي 2

3

دوم

5434

3

دين و زندگي 3

3

سوم

5491

4

زبان فارسي 1

2

اول

5402

5

زبان فارسي 2

2

دوم

5435

6

ادبيات فارسي 1

2

اول

5403

7

ادبيات فارسي 2

2

دوم

5437

8

عربي 1

2

اول

5404

9

عربي 1/2

1

دوم

5463

10

عربي 2/2

1

سوم

5464

11

زبان خارجي 1

3

اول

5405

12

زبان خارجي 2

2

دوم

5440

13

مطالعات اجتماعي

3

اول

5409

14

فيزيك(1) وآزمايشگاه

3/5

اول

5406

15

شيمي(1) وآزمايشگاه

2/5

اول

5407

16

رياضي (1)

4

اول

5408

17

علوم زيستي و بهداشت

2

اول

5410

18

تاريخ معاصر ايران

2

دوم يا سوم

5418

19

جغرافياي عمومي و استان

3

دوم يا سوم

5446

20

تربيت بدني 1

1

اول

5411

21

تربيت بدني 2

1

دوم

5453

22

آمادگي دفاعي

2

دوم

5461

23

درسهاي انتخابي(پرورشي(1)

1

اول

5600 الي 5630

24

درسهاي انتخابي(جبراني و تكميلي)

1

اول

5631الي 5646

25

درسهاي انتخابي(ساير درسهاي انتخابي)

1

اول

5637 الي 5690

مجموع:

53

واحد

جدول دروس اختياري اين رشته كه با صلاحديد مدير واحد آموزشي به هنرآموز ارائه مي شود به شرح زير مي باشد:

رديف

نام درس

واحد

ساعت

نوع درس

1

آمار و مدل سازي

2

60

عمومي

2

تربيت بدني(3)

1

60

عمومي

3

فيزيك (2){فني و حرفه اي}

2

60

پايه

4

رياضي(3){فني و حرفه اي}

2

120

پايه

5

مباني و كاربرد رايانه

2

90

پايه

6

رياضي(2)

4

120

پايه

7

اجزاء ماشين

2

60

اصلي

8

رسم فني عمومي

2

120

اصلي

9

مباني تكنولو‍ژي برق صنعتي

2

120

اصلي

10

محاسبات فني(1)

2

60

اصلي

11

شناخت خواص و مواد

2

60

اصلي

12

تكنولوژي و كارگاه جوشكاري

2

120

اصلي

13

تكنولوژي مولد قدرت

3

90

اختصاصي

14

تكنولوژي موتورهاي ديزلي

2

60

اختصاصي

15

تكنولوژي شاسي و بدنه

3

90

اختصاصي

16

رسم فني تخصصي

2

120

اختصاصي

17

محاسبات فني (2)

3

90

اختصاصي

18

هندسه (1)

2

60

اختصاصي

19

صافكاري خودرو درجه 2

11.5

480

مهارتي

20

سرويس و نگهداري خودرو

4

160

مهارتي

21

نقاشي خودرو درجه 1

7

291

مهارتي

22

تعمير موتور سيكلت درجه 2

6.5

240

مهارتي

23

تودوزي خودرو

5

208

مهارتي

24

تعمير موتورسيكلت درجه 1

5

216

مهارتي

25

نقاشي خودرو درجه 2

6.5

276

مهارتي

26

تعمير اتو مبيلهاي گاز سوز

6

240

مهارتي

27

تنظيم موتور (تون آپ)

11

480

مهارتي

   

دراين رشته دانش آموز درمهارت دريل و اره كار انجام خط كشي ومركز يابي روي قطعات فلزي،سوراخكاري،خزينه كاري،برقو كاري،قلاويزكاري واره كاري توسط اره ماشيني رابارعايت نكات ايمني وحفاظتي وبهداشت كار را فرا خواهد گرفت.منبع : vmechanic [dot] blogfa [dot] com [slash] post-2 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال