خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود کتاب زبور

دانلود 4 کتاب آسمانی قرآن، تورات،ا نجیل و زبور
 زبور داوود

زبور منسوب به حضرت داوود


انجیل یوحنا

در این انجیل به آمدن حضرت عیسی به عنوان پیامبری از سوی خدا برای بشارت دادن بعثت فردی که اخرین حجت و ودیعه الهی است و کلید رستگاری انسان هاست اشاره شده است.


تورات (کتاب مقدس)

مجموعه عهد عتیق و جدید را کتاب مقدس گویند. البته در بین اهل کتاب به آن "کتاب" گویند. یعنی که فقط این مجموعه نوشته ها لیاقت نامیدن به "کتاب" را دارد، ولی لفظ کتاب مقدس هم رایج است.


قرآن

همه آنچه پیشینیان داشتند و آن چه آیندگان نیاز خواهند داشت، در آن است.

منبع : goldenaid [dot] blogfa [dot] com [slash] post-2 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال