خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود کتاب پرنده خارزار به زبان فارسی

یک شعر عاشقانه انگلیسی (البته با ترجمه)
 There is a time to be in love and there is a time to move beyond it.

There is a time to be related and enjoy the relationship, and there

Is a time to be alone and to enjoy the beauty of being alone.

And everything is beautiful.

زماني فرا مي رسد كه به عشق رسيده اي و زماني فرا مي رسد كه به وراي عشق ميرسي.                                                                          

زماني فرا مي رسد كه پيوند مي يابي و از اين پيوند لذت مي بري                    

و زماني خواهد رسيد كه تنهايي و از زيبايي تنها بودن لذت مي بري .                 

آري هر چيز و هر زماني زيباست. 

 

Striving for success without hard

work is like trying to harvest where you have not planted.

 

تلاش براي موفقيت، بدون سخت كوشي مثل محصول چيني در زميني است كه در آن كشت نكرده ايم.

 

It's better to wear out than to rust out.

 

 از پاي در آمدن بهتر از پوسيده شدن است.

 

I feared failure until I realized that I only fail when I don't try.

 

از شكست مي ترسيدم اما سر انجام دريافتم تنها زماني شكستني هستم كه از تلاش دست بر مي دارم.
http://rrp.blogfa.com/


منبع : rrp [dot] blogfa [dot] com [slash] post-66 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال