خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک بیرجند 1

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1,2,3
شماره ی فایلهای pdf به ترتیب بیانگر ازمایشهای زیر هست.

آزمایشگاه فیزیک پایه 1
1= آونگ ساده و آونگ کاتر
2= اندازه گیری
3= برایند گیری نیروها
4= بهم بندی فنرها
5= حرکت پرتابی
6= حرکت نوسانی فنر
7= سقوط آزاد
8= قانون هوک
9= بررسی قوانین دینامیک
10= قوانین نیوتن و اصطکاک

آزمایشگاه فیزیک پایه 2
1= تعیین مقاومت به روشهای پل وتسون و پل تار و آزمایش در مورد مقاومت ویژه
2= شارژ و دشارژ خازن
3=قوانین کیر شهف
4=مقاومت ها

آزمایشگاه فیزیک پایه 3
1= ارزش آبی کالریمتر
2= اندازه گیری ضریب انبساط خطی جامدات و تعیین گرمای نهان ویژه تبخیر آب و قوانین بویل-ماریوت و گی لوساک
3= اندازه گیری عدد ژول
4= تعیین ظرفیت گرمایی ویژه جامدات

دانلود:

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 2
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 3منبع : mechanicqom [dot] blogfa [dot] com [slash] post-64 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال