خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود یولید استودیو

دانلود قرآن با صدای عبد الباسط عبد الصمد

  ما را از نضرات شما محروم نکنید. 

 

ســـــــــــوره

نوع تلاوت

نوع صدا

 

شنیدن

 

دانلود

 

 

 

 

rm

Mp3

آل عمران

تجوید

استودیو

 اضغط هنا لسماع سورة آل عمران

 اضغط هنا لتحميل سورة آل عمران نوع الملف : rm

آل عمران

تجوید

استودیو

 اضغط هنا لسماع سورة آل عمران

 اضغط هنا لتحميل سورة آل عمران نوع الملف : rm

 -

القدر و ابراهیم

تجوید

استودیو

 اضغط هنا لسماع سورة إبراهيم و القدر

 اضغط هنا لتحميل سورة إبراهيم و القدر نوع الملف : rm

 اضغط هنا لتحميل سورة إبراهيم و القدر نوع الملف : mp3

سوره های کوتاه و احزاب

تجوید

خارجی

 اضغط هنا لسماع سورة الأحزاب وقصار السور

 اضغط هنا لتحميل سورة الأحزاب وقصار السور نوع الملف : rm

 -

الاعراف

تجوید

استودیو

 اضغط هنا لسماع سورة الأعراف

 اضغط هنا لتحميل سورة الأعراف نوع الملف : rm

 اضغط هنا لتحميل سورة الأعراف نوع الملف : mp3

الاعراف

تجوید

استودیو

 اضغط هنا لسماع سورة الأعراف

اضغط هنا لتحميل سورة الأعراف نوع الملف : rm 

 اضغط هنا لتحميل سورة الأعراف نوع الملف : mp3

الاخلاص

تجوید

خارجی

 اضغط هنا لسماع سورة الإخلاص

اضغط هنا لتحميل سورة الإخلاص نوع الملف : rm 

 -

الاسراء

تجوید

استودیو

 اضغط هنا لسماع سورة الإسراء

اضغط هنا لتحميل سورة الإسراء نوع الملف : rm 

اضغط هنا لتحميل سورة الإسراء نوع الملف : mp3 

البروج

تجوید

استودیو

 اضغط هنا لسماع سورة البروج

 اضغط هنا لتحميل سورة البروج نوع الملف : rm

 اضغط هنا لتحميل سورة البروج نوع الملف : mp3

البینه

تجوید

استودیو

 اضغط هنا لسماع سورة البينة

اضغط هنا لتحميل سورة البينة نوع الملف : rm 

التوبه

تجوید

خارجی

 اضغط هنا لسماع سورة التوبة

 اضغط هنا لتحميل سورة التوبة نوع الملف : rm

 اضغط هنا لتحميل سورة التوبة نوع الملف : mp3

التوبه

تجوید

استودیو

 اضغط هنا لسماع سورة التوبة

 اضغط هنا لتحميل سورة التوبة نوع الملف : rm

اضغط هنا لتحميل سورة التوبة نوع الملف : mp3 

التوبه

تجوید

استودیو

 اضغط هنا لسماع سورة التوبة

اضغط هنا لتحميل سورة التوبة نوع الملف : rm 

اضغط هنا لتحميل سورة التوبة نوع الملف : mp3 

الشمس و التوبه

تجوید

استودیو

 اضغط هنا لسماع سورة التوبة والشمس

 اضغط هنا لتحميل سورة التوبة والشمس نوع الملف : rm

 -

الحج

تجوید

خارجی

اضغط هنا لسماع سورة الحج 

 اضغط هنا لتحميل سورة الحج نوع الملف : rm

 اضغط هنا لتحميل سورة الحج نوع الملف : mp3

الحج

تجوید

استودیو

 اضغط هنا لسماع سورة الحج

 اضغط هنا لتحميل سورة الحج نوع الملف : rm

 اضغط هنا لتحميل سورة الحج نوع الملف : mp3

الحج

تجوید

استودیو

 

 

 

البلد و الحج

تجوید

خارجی

 اضغط هنا لسماع سورة الحج والبلد

 اضغط هنا لتحميل سورة الحج والبلد نوع الملف : rm

 -

الحجرات و ق

تجوید

استودیو

 اضغط هنا لسماع سورة الحجرات و ق

 اضغط هنا لتحميل سورة الحجرات و ق نوع الملف : rm

 اضغط هنا لتحميل سورة الحجرات و ق نوع الملف : mp3

الحجرات و ق

تجوید

استودیو

اضغط هنا لسماع سورة الحجرات و ق 

اضغط هنا لتحميل سورة الحجرات و ق نوع الملف : rm 

 اضغط هنا لتحميل سورة الحجرات و ق نوع الملف : mp3

التکویر و الحشرو الفجر

تجوید

خارجی

 اضغط هنا لسماع سورة الحشر والتكوير والفجر

 اضغط هنا لتحميل سورة الحشر والتكوير والفجر نوع الملف : rm

 -

الروم

تجوید

استودیو

اضغط هنا لسماع سورة الروم 

 اضغط هنا لتحميل سورة الروم نوع الملف : rm

اضغط هنا لتحميل سورة الروم نوع الملف : mp3 

الزخرف

تجوید

استودیو

 اضغط هنا لسماع سورة الزخرف

 اضغط هنا لتحميل سورة الزخرف نوع الملف : rm

 -

التکویر و الزمر

تجوید

خارجی

 اضغط هنا لسماع سورة الزمر والتكوير

اضغط هنا لتحميل سورة الزمر والتكوير نوع الملف : rm 

 -

الطارق و الشوری و ق

تجوید

خارجی

 اضغط هنا لسماع سورة الشورى و ق و الطارق

 اضغط هنا لتحميل سورة الشورى و ق و الطارق نوع الملف : rm

 -

الظحی

تجوید

استودیو

 اضغط هنا لسماع سورة الضحى

اضغط هنا لتحميل سورة الضحى نوع الملف : rm 

 -

الفجر

تجوید

استودیو

 اضغط هنا لسماع سورة الفجر

 اضغط هنا لتحميل سورة الفجر نوع الملف : rm

القصص

تجوید

خارجی

اضغط هنا لسماع سورة القصص 

اضغط هنا لتحميل سورة القصص نوع الملف : rm 

اضغط هنا لتحميل سورة القصص نوع الملف : mp3 

الحاقه و القصص

تجوید

خارجی

 اضغط هنا لسماع سورة القصص والحاقة

اضغط هنا لتحميل سورة القصص والحاقة نوع الملف : rm 

اضغط هنا لتحميل سورة القصص والحاقة نوع الملف : mp3 

الرحمن و القمر

تجوید

خارجی

اضغط هنا لسماع سورة القمر والرحمن 

اضغط هنا لتحميل سورة القمر والرحمن نوع الملف : rm 

الرحمن و القمر و المدثر و القیامه

تجوید

خارجی

 اضغط هنا لسماع سورة القمر والرحمن والمدثر والقيامة

اضغط هنا لتحميل سورة القمر والرحمن والمدثر والقيامة نوع الملف : rm 

 اضغط هنا لتحميل سورة القمر والرحمن والمدثر والقيامة نوع الملف : mp3

القیامه

تجوید

خارجی

اضغط هنا لسماع سورة القيامة 

اضغط هنا لتحميل سورة القيامة نوع الملف : rm 

الانفطار و المزمل

تجوید

خارجی

اضغط هنا لسماع سورة المزمل والانفطار 

اضغط هنا لتحميل سورة المزمل والانفطار نوع الملف : rm 

النازعات

تجوید

خارجی

اضغط هنا لسماع سورة النازعات 

اضغط هنا لتحميل سورة النازعات نوع الملف : rm 

الناس

تجوید

خارجی

اضغط هنا لسماع سورة الناس 

اضغط هنا لتحميل سورة الناس نوع الملف : rm 

النحل

تجوید

استودیو

اضغط هنا لسماع سورة النحل 

اضغط هنا لتحميل سورة النحل نوع الملف : rm 

 اضغط هنا لتحميل سورة النحل نوع الملف : mp3

النور

تجوید

استودیو

اضغط هنا لسماع سورة النور 

اضغط هنا لتحميل سورة النور نوع الملف : rm 

اضغط هنا لتحميل سورة النور نوع الملف : mp3 

النور

تجوید

استودیو

اضغط هنا لسماع سورة النور 

اضغط هنا لتحميل سورة النور نوع الملف : rm 

اضغط هنا لتحميل سورة النور نوع الملف : mp3 

النور

تجوید

خارجی

اضغط هنا لسماع سورة النور 

اضغط هنا لتحميل سورة النور نوع الملف : rm 

طه

تجوید

استودیو

اضغط هنا لسماع سورة طه 

اضغط هنا لتحميل سورة طه نوع الملف : rm 

فاطر

تجوید

استودیو

اضغط هنا لسماع سورة فاطر 

اضغط هنا لتحميل سورة فاطر نوع الملف : rm 

اضغط هنا لتحميل سورة فاطر نوع الملف : mp3 

سوره های کوتاه

تجوید

خارجی

اضغط هنا لسماع سورة قصار السور 

اضغط هنا لتحميل سورة قصار السور نوع الملف : rm 

سوره های کوتاه

تجوید

خارجی

 اضغط هنا لسماع سورة قصار السور

اضغط هنا لتحميل سورة قصار السور نوع الملف : rm 

اضغط هنا لتحميل سورة قصار السور نوع الملف : mp3 

سوره ه ای کوتاه

تجوید

خارجی

اضغط هنا لسماع سورة قصار السور 

اضغط هنا لتحميل سورة قصار السور نوع الملف : rm 

اضغط هنا لتحميل سورة قصار السور نوع الملف : mp3 

لقمان

تجوید

خارجی

اضغط هنا لسماع سورة لقمان 

اضغط هنا لتحميل سورة لقمان نوع الملف : rm 

اضغط هنا لتحميل سورة لقمان نوع الملف : mp3 

مریم

تجوید

استودیو

اضغط هنا لسماع سورة مريم 

اضغط هنا لتحميل سورة مريم نوع الملف : rm 

مریم

تجوید

خارجی

 اضغط هنا لسماع سورة مريم

اضغط هنا لتحميل سورة مريم نوع الملف : rm 

التکویر و مریم

تجوید

خارجی

اضغط هنا لسماع سورة مريم والتكوير 

اضغط هنا لتحميل سورة مريم والتكوير نوع الملف : rm 

یوسف

تجوید

خارجی

اضغط هنا لسماع سورة يوسف 

اضغط هنا لتحميل سورة يوسف نوع الملف : rm 

یوسف

تجوید

خارجی

اضغط هنا لسماع سورة يوسف 

اضغط هنا لتحميل سورة يوسف نوع الملف : rm 

 -

یوسف

تجوید

خارجی

 اضغط هنا لسماع سورة يوسف

 اضغط هنا لتحميل سورة يوسف نوع الملف : rm

 اضغط هنا لتحميل سورة يوسف نوع الملف : mp3

یونس

تجوید

استودیو

اضغط هنا لسماع سورة يونس 

 اضغط هنا لتحميل سورة يونس نوع الملف : rm

اضغط هنا لتحميل سورة يونس نوع الملف : mp3 

  توجه : لینک های دانلود فوق بدون resume می باشد.  

 منبع : thunderous [dot] blogfa [dot] com [slash] post-49 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال