خرید پوشاک ترکیهnotice
برچسب :

متن شعر شمالی بشو بشو

دانلود رایگان بوشو بوشو

متن و ترجمه و دانلود آهنگ بوشو بوشو من ترا نخوام

بوشو بوشو تره نخوام
بوشو بوشو تره نخوام
سیاهی تره نخوام
سیاهی تره نخوام
بلایی تره نخوام

سیاه سوخته تره نخوام
پلا سوخته تره نخوام

حرفانا بنا کنار
حرفانا بنا کنار
حرفارا بنه کنار
حرفانا بنا کنار

برو برو تو رو نمی خوام
سیاهی تورو نمی خوام
بلایی تورو نمی خوام
سیاه سوخته ای نمی خوامت
ته دیگی نمیخوامت
این حرفارو بذار کنار
این حرفارو بذار کنار

سیاهی بلایی
هتل آبشار بمویی
آخ بمویی خوش بمویی
آخ بمویی خوش بمویی
تره نخوام تره نخوام تره نخوام
آی سیاه کر
تره نخوام تره نخوام تره نخوام
آی سیاه کر


سیاهی بلایی
هتل آبشار اومدی
آخ اومدی خوش اومدی
نمی خوامت نمی خوامت نمی خوامت
آی دختر سیاه
نمی خوامت نمی خوامت
آی دختر سیاه


هسه خوایی؟آها آها
خاطر خواهی؟آها آها
هسه خوایی؟آها آها
خاطر خواهی؟آها آها

تره نخوام تره نخوام تره نخوام
آی سیاه کر
تره نخوام تره نخوام تره نخوام
آی سیاه کر

هنوز(منو)میخوای؟آها؟
خاطر خوامی؟آها؟
نمی خوامت
نمی خوامت
نمی خوامت
آی دختر سیاه

سیا خاله تو تی اون لبان بزه بی
می امره گپ نزه بی
سیا خاله تو تی اون لبان بزه بی
می امره گپ نزه بی
سه روز سه شب تو برکت گاز بزه بی
می امره گپ نزه بی


سه روز سه شب تو برکت گاز بزه بی
می امره گپ نزه بییه خال سیاه گذاشتی کنار لبات
امابا من حرف نزدی
سه روز و سه شب تو نون نخوردی گاز نزدی
امابا من حرف نزدی

بیمیرم بیمیرم بیمیرم
بیمیرم بیمیرم بیمیرم
مو تی او سرخه جولانه گاز بیگیرم بیگیرم
مو تی او خاله سر لب ره بیمیرم بیمیرم
می جا نه که حاج خا نومه
لبه لبه دوچکا نومه
لبه لبه دوچکا نومه

 


بمیرم بمیرم بمیرم
من اون لپای سرخت رو گاز بگیرم
من واسه اون خال کنار لبات بمیرم
خانومه من که عزیزمه
لبش رو می بوسم

مو که خیاط نیم
مو که خیاط نیم
بودوزم تی رختا
آی عضب لاکوی

من که خیاط نیستم
لباساتو بدوزم
آی دختر عضب

مو که نجار نیم
مو که نجار نیم
چکنم تی تختا
آی عضب لاکوی

من که نجار نیستم
تخت تو درست کنم
آی دختر عضب

مو که کفاش نیم
مو که کفاش نیم
بودوزم تی کفشا
آی عضب لاکوی

من که کفاش نیستم
کفشاتو بدوزم
آی دختر عضب

تی بلا می سر عضب لاکوی
خانه ره سر عضب لاکوی
راه رامسر عضب لاکوی
تی برد نه سر عضب لاکوی
می بلا به تی سر عضب لاکوی

درد و بلات به سرم دختر عضب
سر راه خونه دختر عضب
سر راه رامسر دختر عضب
وقتی دارم می برمت دختر عضب
درد و بلام به سرت دختر عضب

می جانه که حاج خانومه
لبه لبه دوچکا نومه

خانومه من که عزیزمه
لبش رو می بوسمبرای دانلود این آهنگ

http://s2.picofile.com/file/7264178381/Rashti.mp3.htmlمنبع : xpangoo-xpangoo [dot] blogfa [dot] com [slash] post-3 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال