خرید پوشاک ترکیهnotice

2008دانلود رایگان

استاندارد ایزو 9001:2008 (سیستم مدیریت کیفیت) {قسمت اول}

استاندارد ایزو 9001:2008

ويرايش جديد استاندارد ايزو 9001 در سال 2008 ميلادي از طرف موسسه بين المللي استاندارد منتشر  شده است. اين نسخه از استاندارد توجه ويژه اي به مديريت راهبردي و عملياتي دارد.
استاندارد ايزو 9001 ويرايش 2008 از توسعه سازمان ها براي دستيابي به موفقيت هاي پايدار حمايت خواهد کرد. همچنين اين استاندارد مکمل الگوهاي تعالي عملکرد در سازمان خواهد بود. 

اهداف اصلی از اعمال تغییرات در این استاندارد شامل موارد زیر می باشد:

ایجاد بهبود در محتوای استاندارد با توجه به نتایج حاصل از بررسی درخواستهای کاربران این استاندارد جهت دریافت توضیح و تفسیر الزامات استاندارد ایزو 2000-9001 مطابقت بیشتر با سایر استانداردهای خانواده ایزو9000 هماهنگی بیشتر با استاندارد ایزو 14001:2004

دانلود متن استاندارد ایزو 9001:2008دانلود متن استاندارد ایزو 9001:2008

در ادامه برای درک بهتر تغییرات صورت گرفته در استاندارد، این تغییرات به صورت مقایسه ای بین نسخه 2002 و 2008 در یک جدول که ترجمه پیوست ب استاندارد جدید می باشد برای مطالعه دوستان آورده می شود.

تغييرات بين ايزو 9001:2000 و ايزو 9001:2008

شماره بند ايزو 9001:2000

پاراگراف / شكل / جدول / يادآوري

اضافه (ا) يا حذف (ح)

متن اصلاح شده

پيشگفتار

پاراگراف 2

(ح) + (ا)

استانداردهاي بين المللي، مطابق قواعد ارائه شده در بخش 3 بخش 2 راهنماي ISO/IES تدوين مي شوند.

پيشگفتار

پاراگراف 3، جمله 1

(ا)

وظيفه اصلي كميته هاي فني استانداردهاي بين المللي است.

پيشگفتار

پاراگراف 4، جمله 1

(ح)، (ا)

بايد توجه داشت كه ممكن است برخي از عناصر اين استاندارد بين المللي مدرك مشمول حق مالكيت معنوي باشند. ISO مسئول شناسايي چنين حقوق مالكيت نخواهد بود.

پيشگفتار

پاراگراف 5

(ح)

استاندارد بين المللي ايزو 9001 توسط كميته فني 176 (ISO/TC 176) يعني كميته مديريت كيفيت و تضمين كيفيت، و كميته فرعي SC2 يعني سيستمهاي كيفيت، تهيه شده است.

پيشگفتار

پاراگراف 6

(ح)

اين ويرايش سوم استاندارد ايزو 9001، ويرايش دوم استاندارد ايزو 9001:1994 و همچنين ايزو 9002:1994 و ايزو 9003:1994 را منسوخ ساخته و جايگزين آنها مي گردد.
 اين ويرايش، بازنگري فني ويرايش قبلي است. سازمانهايي كه در گذشته از ايزو 9002:1994 يا ايزو 9003:1994 استفاده كرده اند مي توانند براساس بند 1-2 اين استاندارد، الزامات خاصي را مستثني نمايند.

 

 

(ا)

اين چهارمين ويرايش، ويرايش سوم استاندارد ايزو 9001:2000 را منسوخ ساخته و جايگزين آن مي گردد كه به منظور شفاف سازي نكات موجود در متن و افزايش انطباق با ايزو 14001:2004 اصلاح شده است.

پيشگفتار

پاراگراف 7

(ح)

عنوان ايزو 9001 در اين ويرايش تجديد نظر شده است و ديگر شامل عبارت تضمين كيفيت نمي باشد. اين امر نشان دهنده اين واقعيت است كه الزامات سيستم مديريت كيفيت كه در اين ويرايش ايزو 9001 تعيين شده اند، علاوه بر تضمين كيفيت محصول، ارتقاي رضايت مشتري را نيز هدف قرار داده اند.

پيشگفتار

پاراگراف 8

(ح)

پيوستهاي A, B اين استاندارد بين المللي فقط براي اطلاع مي باشند.

پيشگفتار

پاراگراف 7 جديد

(ا)

جزئيات تغييرات بين ويرايش سوم و اين ويرايش چهارم در پيوست ب ارائه شده است.

0-1

پاراگراف 1، جمله 2

(ح)

طراحي و بكارگيري سيستم مديريت كيفيت در يك سازمان تحت تاثيرنيازهاي درحال تغيير، اهداف ويژه آن، محصولات ارائه شده، فرآيند هاي بكار گرفته شده، اندازه و ساختار سازمان قرار مي گيرد.

 

 

(ا)

طراحي وبكارگيري سيستم مديريت كيفيت دريك سازمان تحت موارد زيرميباشند:

الف) محيط سازماني، تغييرات در آن محيط و ريسكهاي مرتبط با آن سازمان

ب) نيازهاي در حال تغيير آن سازمان

پ) اهداف مشخص شده آن سازمان

ت) محصولات ارائه شده توسط آن سازمان

ث) فرآيند هاي بكار گرفته شده آن سازمان

ج) اندازه و ساختار سازماني

 

جمله 3

پاراگراف جديد

در اين استاندارد قصد بر اين نيست كه همانندي در ساختار سيستمهاي مديريت كيفيت يا همانندي در مستندات بوجود آيد.

0-1

پاراگراف 4

(ا)

اين استاندارد بين المللي مي تواند توسط طرفهاي درون سازماني و برون سازماني، و از جمله سازمانهاي گواهي كننده جهت ارزيابي توانايي سازمان در برآورده كردن خواسته هاي مشتري، الزامات مقرراتي و قانوني داراي كاربرد براي محصول و الزامات خود سازمان مورد استفاده قرار گيرد.

0-2

پاراگراف 2

(ح) + (ا)

 

براي كاركرد اثربخش يك سازمان، فعاليتهاي مرتبط به هم متعددي مي بايد شناسايي مشخص شده و مديريت گردد. فعاليت يا مجموعه اي از فعاليتها كه طي استفاده از منابع و با مديريت كردن آن تبديل دروندادها به بروندادها را ميسر مي سازد مي تواند به عنوان يك فرآيند  در نظر گرفته شود. غالبا برونداد يك فرآيند  مستقيما درونداد فرآيند  بعدي را تشكيل مي دهد.

0-2

پاراگراف 3

(ا)

بكارگيري سيستمي از فرآيند ها در درون يك سازمان همراه با مشخص كردن و تعامل اين فرآيند ها و مديريت كردن آنها براي ايجاد برونداد مطلوب، رويكرد فرآيند ي ناميده مي شود.

0-3

پاراگراف 1

(ح) + (ا)

ويرايش فعلي استانداردهاي ايزو 9001 و ايزو 9004 به صورت يك زوج سازگار از استانداردهاي سيستم مديريت كيفيت مي باشند كه طراحي آنها بگونه اي است كه مكمل يكديگر باشند اما هر كدان به صورت جداگانه نيز قابل استفاده هستند. اگر چه اين دو استاندارد داراي دامنه كاربرد متفاوتي مي باشند ولي داراي ساختارهاي مشابهي هستند تا به كاربرد آنها به صورت يك زوج همخوان كمك نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه در پست بعدی ...منبع : ieiso [dot] blogfa [dot] com [slash] post-33 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال