روزگار سیاه «چای» در کشور

چای، گیاهی است که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری همراه با رطوبت و بارندگی‌های مناسب در خاک‌های اسیدی رشد می‌کند و چین، بزرگ‌ترین زادگاه چای با ۸۰ میلیون چایکار و دو میلیون هکتار باغ، بیشترین چایکار را در جهان داراست.

درباره نویسنده